Bannerbilde

2018 - et år som gir grunnlag for videreutvikling

2018 - et år som gir grunnlag for videreutvikling

Dette har vært et år i rivende utvikling for Skjæveland Cementstøperi. Organisasjonen er styrket og videreutviklet, for å forberede bedriften på fremtidig vekst. Samtidig har vi lansert nye produkt og deltatt i en rekke prosjekt vi vet vil bety mye for utviklingen av VA-faget.

Tekst: Inger Anita Merkesdal    Oppdatert:  19 desember 2018

Produkt og prosjekt knyttet til overvannshåndtering står sterkt hos oss, samtidig er vi tungt involvert også i tradisjonelle VA-anlegg. Vår næreste nabo for tiden er vegprosjektet hvor arbeidsfellesskapet AF Bjelland – SV Et av brufundamentene liger kloss i tomten til Multiblokk.  Betong bygger den nye fylkesvegen 505 Skjæveland – Foss-Eikeland på oppdrag av Statens vegvesen.

Dette innebærer blant annet omfattende veisystem, en bru som er unik i verdenssammenheng, samt et fordrøyningsmagasin som er omgjort til renseanlegg for vegvann og etablert som et forskningsprosjekt under Klima 2050. Vi leverer betongvarene til det hele.

Vegprosjektet har vi beskrevet her, og det arbeidsfellesskapet har lyktes med, er virkelig imponerende.


Renseanlegget for vegvann består av et sedimentasjonsbasseng som er modifisert, med innvendige vegger og annet. Anlegget ligger like ved Test- og demonstrasjonsfelt hos Multiblokk, og inngår i det langsiktige forsknings og utviklingsarbeidet vi gjennomfører i Skjæveland Gruppen, blant annet opp mot Klima 2050.

Bildet fra montasjen av anlegget for rensing av vegvann.

Leveranser østover

Et annet betydelig vegprosjekt vi leverer til, er nye E6 i Hedemark. Vegen bygges av BetonmastHæhre og Silje Vagle har arbeidet hos oss en stund nå, hun ble ansatt for å ivareta E6-prosjektet. Veidekke, på oppdrag av Nye Veier. Arbeidet er omfattende og utføres på meget kort tid, utfordringen løses ved at entreprenøren startet på prosjektet flere steder samtidig.

For å ivareta leveransene og Hæhres behov på best mulig måte, ansatte vi Silje Vagle som prosjektkoordinator.
Blant utfordringene med prosjektet er at store deler av leveransen må være i sulfatresistent betong. Dette utelukker å levere VA-produkter som er hyllevarer.


Uten offentlig overvannsledning

Sindre Haglund var bas for Stangeland Maskins prosjekt i Årsvollvegen. Årsvollvegen i Sandnes, på grensen mot Sola, er breddeutvidet. Utfordringen her var at vegen ligger i et myr-utsatt område, uten offentlig overvannsledning. Storm Aqua fikk i oppdrag av Statens vegvesen å foreslå en løsningen. Den er basert på ifs-kummer i kombinasjon med seriekoblede infiltrasjonsrør i pukket grøft.

Stangeland Maskin AS utførte arbeidet, og dette er et prosjekt som kan danne fasit for tilsvarende prosjekt.


Lovende prefabrikerte regnbed

Et annet interessant vegprosjekt ligger i Sandnes sentrum, hvor kommunen benytter opparbeidelsen av en miljøgate som anledning til å teste ut nye måter å håndtere overvann på. Sandnes kommune har, i samarbeid med andre, i flere år arbeidet for å utvikle nye, trygge og effektive løsninger innen overvannsdisponering. Et villere og våtere klima vil påvirke alle urbane strøk og Sandnes sentrum er spesielt utsatt.  Vegstubben er kommunens bidrag inn i ROBÆR-prosjektet.

Fra påfyllingen av vekstmedium i regnbedene i Eidsvollsgate i Sandnes. I Eidsvollsgate er det montert to prefabrikkerte regnbed av betong, Alma-regnbed, som vi har utviklet og produsert blant annet i forbindelse med dette prosjektet. På vestsiden av vegen har kommunen også etablert en infiltrasjonsgrøft.

Under arbeidet med utviklingen av vekstmediene til de prefabrikkerte regnbedene ble det levert en bacheloroppgave. Senere er også en masteroppgave knyttet til effekten av Alma-regnbed. Begge oppgavene ble gjennomført i samarbeid med Storm Aqua.


– Dette er en del av et større forskningsprosjekt, hvor vårt hovedmål er å få erfaring med hva som kan fungere i vårt vestlandsklima. Vi ønsker å samle erfaring fra drift- og vedlikehold av regnbedene, for å kartlegge hva det krever av kommunen å følge opp slike anlegg, forklarer senioringeniør Kirsten Vike fra Sandnes kommune.
Her er en artikkel som beskriver det lovende utviklingsprosjektet i Sandnes.


Også på østlandet vekker Alma interesse. I forbindelse med oppgradering og kapasitetsutvidelse av Holte Base, installerer Oslo Sporveier våre prefabrikkerte regnbed Alma.

Landskapsarkitekt Thomas Werth, i Dronninga Landskap AS, har stått for planlegging. Regnbedene skal plasseres langs bygningskroppene, og takvannet blir ledet rett ned i disse.

Nye fleksible firkantrør

Noe av det siste vi gjorde i fjor, og det første i år, var å levere Box Culvert til to spenstige prosjekt. Box Culvert er vårt nye norskproduserte firkantrør. I november i fjor ble et korrodert gammelt stålrør, som ledet en bekk under en vei, erstattet av en ny, solid og varig betongkulvert med høy kapasitet. Dette ble iverksatt som et hasteprosjekt, og heldigvis hadde vi produktet på lager.

Box Culvert på Hommersåk, arbeidet ble utført av Nordbø Maskin AS.

Fra montasjen av Box Culvert i Sandnes sentrum. Arbeidet utføres av Nordbø maskin AS. Box Culvert utviklet vi som svar på en utfordring i Sandnes kommune hvor kommunen må lede en elv, med til dels store vannmengder, gjennom et område med betydelig øvrig infrastruktur, og hvor det er lite å gå på i høyden. Derfor ønsket kommunen å ta vannmengden ut i bredden, men det fordret solide og fleksible firkantrør. Disse utviklet vi gjennom en krevende prosess, og det er med glede vi kan slå fast at første del av prosjektet er vel gjennomført.

Her er bakgrunnen for anlegget, og her er en oppdatering.

Rør som unødiggjør komprimering

Fotrør er også et nytt produkt vi har lansert, og som vi vet vil føre til store endringer. Den vesentlige fordelen Fra oppstarten på montasjen av Fotrør V på Åkra i Karmøy kommune. med Fotrør er et integrert fundament som unødiggjør komprimering i nedre kvartsirkel. Det er det mye å spare på. Landets første Fotrør-prosjekt er i regi av Karmøy kommune, og gjennomføres av Vassbakk & Stol.

Til et større rehabiliteringsprosjekt i ekstremt sårbar natur, en av landets vakreste sandstrender, trengte kommunen et rør som kan frakte betydelige vannmengder, men som også håndterer tørrvær, og som kan monteres i ikke-komprimerbar masse. Løsningen ble Fotrør-V. Dette prosjektet har vi fulgt gjennom hele året.

Fotrør O gir betydelige besparelser på Klepp.

Sent i høst begynte entreprenør Mellemstrand montasjen av 900 meter Fotrør-O på Klepp. Også her sørger kommunen for flomforebygging. Fotrørene våre ble valgt fordi en slipper å komprimere i nedre kvartsirkel ved montasje av Fotrør, og derfor i mye større grad kan benytte stedlige masser til omfyllingen. Dette gir betydelig besparelse, både under montasjen og fordi man slipper å kjøre vekk overskuddsmasser og å frakte inn edle omfyllingsmasser.

Her begrunner prosjektlederen i Klepp kommune anbefalingene sine.

Og en nyhet som nesten er enda mer interessant; Ole Morten Mellemstrand, daglig leder i Mellemstrand AS, mener selskapet takket være fotrørene har spart opp mot 25 prosent av arbeidstiden på selve monteringen. I tillegg kommer besparelsene fordi de slipper å frakte inn og ut masser. Dessuten unngår en å belaste dyrkbar jord med unødig kjøring og en sparer anleggsarbeiderne for det tunge fysiske arbeidet med å komprimere i nedre kvartsirkel.

Les mer her fra entreprenørens side av saken.

Fortsatt forskning

Det begynner å bli noen år siden vi lanserte Qmax Storm, og vi har høstet betydelige erfaringer fra driften av dette grunne overvannssystemet. Samtidig mangler vi dokumentasjon fra vinterdrift. Det gjør vi noe med nå.

Fra oppstarten av montasjen på Trandum. Fra v. Jon Solberg,  Forsvarsbygg. Kenneth Delerud, EF Drift AS. Kim Andrè Røsegg. Entrepr. Grimsrud AS og Asbjørn Rafdal. mastergradstudent. NTNU TrondheimPå Trandum, nordøst for rullebanene på Oslo Lufthavn Gardermoen, har Forsvarsbygg et teknisk verksted. Der ivaretas et betydelig antall tunge kjøretøy, og der er det store støpte plasser i betong, som utsettes for tunge laster.

Tidligere i vinter ble det montert et nytt grunt overvannssystem på parkeringsarealet til personalet. Dette ble anlagt i samarbeid med oss og Storm Aqua, og blir en del av en masteroppgave knyttet til NTNU.

Nedbør oppleves ofte som en utfordring. Vi har i alle år vært eksperter på å håndtere overvann. De siste årene har vi også tatt steget over i det nødvendige arbeidet med å skape løsninger som gjør at vi kan benytte nedbør som den uvurderlige ressursen vannet er.


Overvann som ressurs

Treplantekum Avatius lar takvann fra Sandnes rådhus komme til nytte, som grunnlag for nytt liv. Samtidig ivaretas kommunens LOD-krav.


Alma Smart Tank er en fleksibel nedgravd betongstruktur som består av et nyttevolum og et forsinkelsesvolum. Alma Smart Tank samler takvann og overvann. Smuss sedimenteres i et sandfang i innløpet, før vannet ledes videre til et volum hvor overskytende vann forsinkes og nyttevann magasineres. Alma smart tank ivaretar vann som den ressursen det er, og kan i tillegg spare bedrifter og samfunnet for betydelige beløp.


Flettemur montert av Stangeland Maskin AS, på Stangeland Næring Vest.Flettemuren; utformet riktig kan den tidsforsinke over 2000 liter nedbør på en kvadratmeter grunnflate, samtidig som den danner en levende grønn vegg.

Her er en artikkel som beskriver en Flettemur bestilt av Stangeland Maskin AS. Selskapet ønsket bedre utnyttelse av en næringstomt, og valgte Flettemuren fordi den kombinerte behovet om optimal plassutnyttelse med effektiv og rasjonell LOD.

Flettemuren fotografert i Miljøparken mai 2018, et bevis på at overvannsdisponering kan være vakkert.