Kvalitet i kabelkanal-prosjekt

Kabelkanaler av betong beskytter infrastruktur i grunnen, samtidig som de gjør ledninger og kabler lett tilgjengelige. Til opparbeidingen av ny trafostasjon på Fagrafjell, på oppdrag av Statnett, leverer Skjæveland Gruppen 2755 meter kabelkanaler til grunnentreprenør Stangeland Maskin AS.
Silje Fagrafjell Kabelkanal 4
Tekst: Inger Anita Merkesdal

For å sikre nok strøm til befolkningen i Sør-Rogaland, og legge til rette for videre vekst, bygger Statnett ny sentralnettledning fra Lysefjorden i Forsand til Nord-Jæren. Inkludert i prosjektet er opparbeidelsen av en ny trafostasjon på Fagrafjell, i grenseområdet mellom Time og Sandnes kommuner.

Stangeland Maskin AS fikk kontrakten på grunnarbeidene. Arbeidet startet i februar 2020 og avsluttes med overlevering 1. april 2023. Anleggsområdet er 220 mål, trafostasjonen med tilhørende funksjoner etableres på den 60-mål stort flaten Stangeland Maskin har etablert.

Fremdriften er fin.

Meter og millimeterkrav

Området klassifiseres som kystlynghei. Stangeland Maskin startet arbeidet med å sprenge ut en betydelig skråning, for å etablere selve arealet til trafostasjonen. Massene ble knust til pukk, i ulike fraksjoner. Denne er benyttet til oppbyggingen av arealet.

Nå ligger det et nett av kabelkanaler i grunnen, montert med hårfin nøyaktighet.

Montasjen av disse, og ifyllingsarbeidet, pågår. Når dette er gjort, skal entreprenøren bruke resten av året til områdesikring, asfaltering av veier og montasje av gjerder.


Kabelkanal Fagrafjell 11
Stangeland Maskin ferdigstiller arealet parallelt med montasjearbeidet.

Flaten er bygget opp med 1,8 meter ferdig knuste masser. Blant Statnetts kvalitetskrav er maks 3 mm høydedifferanse i topp-nivået på kabelkanalene.

– Jo bedre nøyaktighet på kanalene, jo mer effektivt kan vi arbeide, beskriver Stangeland Maskins driftsleder Andreas Meling.

Kabelkanal Fagrafjell 23
Elementene monteres i den østre delen av området i januar 2022.
Vis bilde i full størrelse

Helt ny kvalitetsstandard

For entreprenøren er kvalitet og effektivitet to vesentlige faktorer. Kvaliteten på det ferdige resultatet er ufravikelig. Samtidig har entreprenøren behov for å ikke bruke mer tid enn nødvendig.

For noe tid siden gikk Skjæveland Gruppen over til å produsere kabelkanaler bløtstøpt. Dette tar noe mer tid på fabrikken, men gir formidabel overflate, målnøyaktighet og fleksibilitet.

Silje Vagle, Skjæveland Gruppens kategoriansvarlige for Infrastruktur-produkter, har ansvar for prosjektet fra Skjævelands side.

– Målnøyaktighet er avgjørende for å etablere fullstendig rette strekk, uten gliper i skjøtene. Samtidig gjør produksjonsmåten det mulig for oss å produsere skreddersydde kanalelementer. Fordelen for kunden er at jo mer tilpasninger vi gjør i fabrikken, jo mindre tilpasningsarbeid må kunden gjøre i grøften. Fordi de bløtstøpte kabelkanalene øker presisjonen og effektiviteten er jeg glad for å levere disse, forklarer Vagle.

Silje Fagrafjell Kabelkanal 2
Silje Vagle, Skjæveland Gruppens kategoriansvarlige for Infrastruktur, under et besøk på prosjektet. Her sammen med Stangeland Maskins driftsleder Andreas Meling.

Lar seg imponere

Standard kabelkanal produseres nå i 4000 mm lengde, mot 2400 mm tidligere. Også dette effektiviserer fremdriften på anlegget og korter håndteringstiden i alle ledd.

– Jeg er imponert over kvaliteten på arbeidet Stangeland Maskin leverer og over hvor fort dette går. Kanalene ligger snorbeint og helt i flukt i overflaten. Elementene er tross alt fire meter lange, veier i underkant av 2 tonn og settes på en overflate av pukk, forteller Skjæveland Gruppens kategoriansvarlige for produkter innen infrastruktur.

Hun har selv en bakgrunn fra anleggsbransjen, og vet hva hun snakker om.

Kabelkanal Fagrafjell 31
Det viktige for kunden er at monteringsarbeidet går så fort som mulig.

Strøken skreddersøm

– I tillegg til kravet på maksimum 3 mm høydesprang i overflaten skal systemet være gnagertrygt, for å forebygge at det kryper inn dyr som ødelegger kablene. Derfor må kabelkanalene være så vinkelrett som mulig. De nye, bløtstøpte kanalene er fullstendig nøyaktige, uten avvik, bekrefter Stangeland Maskins driftsleder Andreas Meling.

Prosjektet er beskrevet som tegningsfritt. All data ligger inne på en 3-D modell, og Skjæveland Gruppens prosjektansvarlige henter fortløpende ut nødvendig produksjonsdata.

– Innimellom har vi hatt noen møter for å avklare detaljer knyttet til mengder og plasseringer ut fra 3-D modellen, før de produserer elementene. Den nye fleksible produksjonen gjør at vi får det antallet utsparinger vi trenger, der vi trenger dem, forteller han.

Den effektive montasjen skyldes også god planlegging i både salgs- og produksjonsenden hos Skjæveland Gruppen. Det er tett og god kommunikasjon mellom salg og produksjon, ned til de siste detaljene.

Kabelkanal Fagrafjell 26
Skjæveland Gruppens bløtstøpte kabelkanaler produseres snorbeine og med full målnøyaktighet, men resultatet av det endelige produktet avhenger i stor grad av underlaget og kvaliteten på arbeidet. På Fagrafjell er kvaliteten ufravikelig.

Bedre totalitet

Elementene merkes på fabrikken slik at det er enkelt for entreprenøren å plassere de riktige i cellene.

– Er det et kjekt prosjekt?

– Å ja, absolutt. Dette er stort, utfordrende, enormt teknisk og veldig kjekt! svarer Stangeland Maskins mann, Andreas Meling.

Skreddersømmen knyttet til utsparinger, lengder og hjørner krever bedre logistikk og planlegging.

– Det krever noe mer både av entreprenøren og oss når elementene skal skreddersys og leveres i en gitt rekkefølge. Men vi får mye informasjon rett inn i 3-D modellen, og i dialog med entreprenøren. Dette gir oss også en større innsikt i prosjektet, føyer Vagle til.

– Hva er konsekvensen av at dere som produsent får større innsikt?

– Det gir en kvalitetssikring for vår del og er med på å heve helheten av leveransen, svarer Silje Vagle med et smil.

Skjæveland kabelkanaler produseres for 4 tonns akseltrykk samt 16 tonn akseltrykk. Arealet på Fagrafjell etableres med kjøreveier rett over. Her monteres det kabelkanaler for 16 tonns akseltrykk i kjøresonene, og for fire tonns utenfor.

Kabelkanal Fagrafjell 9
Når alle kabelkanalene er montert og området klargjort, skal kablene legges på plass av en ekstern entreprenør. Som en del av Stangeland Maskins kontrakt med Statnett skal entreprenøren bistå med å løfte av og på lokkene når den tid kommer.

Fakta

Prosjektet:

Kabelkanaler fra Skjæveland er en allsidig, trygg og solid løsning for å verne infrastruktur i grunnen. Elementene er utformet for å beskytte alt fra høyspent, via lavspent, tele-kabler, it-kabler samt rør for gasstransport.

Til prosjektet leverer Skjæveland Gruppen kabelkanaler i dimensjonene 400, 500 og 800 mm. indre breddemål. Kanalene leveres med lokk, for henholdsvis 4 og 16 tonns akseltrykk.

Skjæveland Gruppen har også levert alt av VA-produkter til prosjektet. Her ble det blant annet benyttet Fotrør i DN 1000 samt DN 800 for å hente opp overvann, og lede dette til et større overvannsbasseng.

Fagrafjell transformatorstasjon ligger nær et område med eksisterende masseuttak, er godt skjermet mot innsyn og har god avstand til boliger. Det er også god plass til å føre eksisterende og nye ledninger inn og ut av stasjonen. Kilde: NVE.

Det er formidable dimensjoner over prosjektet.