Bannerbilde

Fetturskiller Betorens

Produkter i denne artikkelen:   Betorens Fettutskiller Alarm, Betorens Fettutskiller

Mer informasjon kommer for beskrivelse av fettutskiller, samt drift- og vedlikeholdsveileder for Betorens fettutskiller.

Betorens Fettutskiller separerer fett fra avløpsvannet og benyttes i matvareindustrien, kjøkkener, restauranter, sykehus og andre områder hvor det er mye fett i avløpsvannet.

Betorens Fettutskiller er gravimetriske utskiller, og utnytter tetthetsforskjellen mellom fett og vann for å separere væskene. Fett er lettere en vann og flyter opp mot overflaten slik at det enkelt kan fjernes. Det er ingen koalescensenhet i en fettutskiller, som i oljeutskilleren, kun to skillevegger.

NB! Fettutskillere SKAL ha utlufting! Lufting kan eventuelt foregå gjennom innløpsledningen.

Fettutskilleren er utarbeidet i henhold til europeisk standard EN 1825-1. Dimensjonering foretas i henhold til EN 1825-2. etter den beregningsmessige spillvannsmengde. Betorens Fettutskiller leveres med kapasitet fra 2, 4, 7, 10 og 15 liter i sekundet. Vi kan levere fettutskiller med større kapasitet på forespørsel.

Utskilleren avsluttes på terrengoverflaten med kjegle eller topplate. Kumlokk og ramme er med i leveranse. Lokket er merket «Utskiller» samt lokkets klasse i henhold til NS-EN 124. Kumlokk som benyttes i bygninger skal ha «lukttette» lokk.
Betorens fettutskiller leveres normalt med ferdigmontert utrustning i henhold til produktblad. Fettutskiller NS 15 og 25 monteres på stedet.

Lagring

Underlaget må være plant og stabilt og ha tilstrekkelig bæreevne.

Løfting/håndtering

Kumelementene er utstyrt med løfteanker. Benytt foreskrevet løfteutstyr.

Montering/legging

Utgraving utføres på samme måte som for kummer.

Fundament skal minimum være 150 mm og grus/singel ikke grovere enn 53 mm. Utskilleren må stå i vater. Det anbefales at sidefyllingen skjer lagvis og med komprimering.

Fettutskilleren skal plasseres frostfritt og/eller beskyttes med isolasjon for å opprettholde funksjon vinterstid. Fettutskilleren skal plasseres nær kilden og Innløpsrøret skal ha et fall på minimum 2 %.

Sandfang:

I følge NS-EN 1825-1, punkt 5.5.1, skal avløpsvannet tilføres fettutskilleren via et sandfang.

Alarm til Betorens fettutskiller.Alarm:

Dersom følerkabelen til alarmen må skjøtes, skal sløyfemotstanden ikke overskride 20 ohm. Benytt 2x1mm2 kabel uten skjerm. Følerkabelen må ikke legges parallelt med kabler som kan indusere signaler/støy på følersignalet.


Ventilasjon:

Fettutskillerens inn- og utløpsrør skal være tilstrekkelig ventilert. Innløpsrøret kan utstyres med et grenrør for tilkobling av et ventilasjonsrør som føres over tak. Avstanden til utskilleren bør ikke overskride 10 meter.