Bannerbilde

Qmax Storm

Tekst: Inger Anita Merkesdal   
Produkter i denne artikkelen:   Qmax Storm

Qmax Storm kan monteres i faste og permeable dekker, har egne sandfangkummer og kan påkobles  drens for infiltrasjon i og/eller fordrøyning til oppbygningslaget.   Qmax Storm er utformet for ulike inntaksløsninger; nedløpsrister (se over), kjeftsluk eller kuppelrist.


Grøftens utforming

Grøftebredde

Der komprimering er foreskrevet må grøften graves så bred at det er plass til komprimeringsutstyr på begge sider av røret. Grøftebredder og minimumsavstander mellom ledninger er angitt i NS-EN 1610, punkt 6.2.2/VA-Miljøblad nr. 6.

Grøftebunn

Fundament for rør må legges ut på minst mulig urørt grunn. Hvis grøftebunnen består av sand, grus eller urørt silt eller leire, er dette som regel ikke noe problem. Oppstikkende stein eller andre harde partier må graves vekk og erstattes med friksjonsmasser. Det er også viktig at fundamenttykkelsen varierer så lite som mulig, da variasjon i tykkelsen kan bidra til svanker på ferdig lagt ledning.

Grøftebunn sirkelrunde rør, utstikkende steiner fjernes.Sirkelrundt rør; utforming grøftebunn, komprimeres.

Geotekstil

Hvis grøftebunnen består av dårlig grunn som torv, humusholdige masser, bløt leire eller silt, skal separasjonslag eller geotekstil benyttes for å unngå uheldig sammenblanding av masser i ledningssonen.


Sikring mot tele

Ved minusgrader er grøfter i telefarlige masser utsatt for teledannelse. Når telen tiner blir massen bløt, og mister bæreevnen. Grøftebunn og -sider må derfor dekkes til med isolasjonsmatter hvis grøften skal stå åpen om natten. Hvis det er oppstått tele i massene, må den frosne massen fjernest før ledningsfundament og omfylling utføres. Snø og is må fjernes fra grøfta. Det skal ikke brukes telefarlig masse i området rundt rør eller kum som kan utsettes for frost.


Fjellgrøft

Grøftebunnen skal avrettes med samme masser som i fundamentet. Ved fare for utvasking av masser skal det benyttes geotekstil under fundamentet, for å hindre at fundamentmasser forsvinner.


Nedre fundament

Fundamentet er den viktigste delen av grøftetverrsnittet. Fundamentet skal fordele oppleggstrykket under røret og sikre at dikke store steiner eller liknende ligger inntil røret. Fundamentet skal bestå av friksjonsmasser. Massen i grøftebunnen ikke rakes opp før monteringen av Qmax Storm-røret.


Tykkelsen etter komprimering skal minste være som vist i tabell 1.

Minste nedre fundamenttykkelse, tabell 1

DN Normale grunnforhold Harde grunnforhold, eks. berg eller betong
DN 300/450 150 150
DN 500/750 200 300


Maks tillatt kornstørrelse i fundamentmasser er avhengig av rørdiameter og fremgår av tabell 2.

Største nominelle kornstørrelse for fundamentmasser, tabell 2

DN Velgraderte masser Ensgraderte masser
DN 300/450 32 22
DN 500/750 53 32

Utspissing

Der grøftebunnen går over fra fjell til jord, eller fra meget faste jordmasser til mindre faste jordmasser, skal grøftebunnen utspisses. Det vil si at differansen i massetetthet utjevnes ved å øke fundamenttykkelsen i overgangen mellom fjell og jord. Dette skal hindre setninger av grøftebunnen.

Fundamentmassene må være fri for tele og is, og komprimeres til 95 prosent Standard Proctor. Etter komprimeringen løsgjøres 1/3 av fundamenttykkelsen ved raking i en bredde på minst halve rørdiameteren. Bruk av løst utlagt ensgradert pukk gir samme effekt som løsgjort fundament.

Montasje

Forberedelser før montering;

  1. Rengjør spissende og muffe.
  2. Kontroller at røret er skadefritt.
  3. Kontroller produktkvalitet og leggedybde.
  4. Fjern eventuell isoppor.
  5. Smør spissenden med glidemiddel. Tabell for riktig mengde er her.

Montering og sammenskyvning skal gjennomføres uten at rør og rørdeler skades.

Ved håndtering av rør skal det kun anvendes godkjent løfteutstyr. Se her for godkjent utstyr levert av Skjæveland. Det må ikke anvendes kjetting, wire eller lignende gjennom eller rundt rørene. Rulling og annen ukontrollert flytting kan medføre skader på eller ødeleggelse av godset og må ikke forekomme. Vis aktsomhet ved belting av betongprodukter på grunn av rykk, og unngå rykk ved belting av betongprodukter.

Ved montasje av produkter med innstøpte løfteanker skal ankrene benyttes ved løft med kjetting. Kontroller løfteanker før løftet.

Ankerhodet i enden av kjettingen monteres til løfteankeret som vist i filmen.
Husk at løfteanker er dimensjonert kun for det enkelte element.


Montasje ristforhøyere

For effektiv og korrekt høydejustering har vi utviklet fire uike ristforhøyere i betong; 150 mm, 300 mm, 450 mm og 600 mm. Qmax-ristene leveres i to ulike varianter, en beregnet for belegningsstein og fast belegg, en for asfalt. Begge er i støpejern, og tåler 90 tonns belastning.

Ristene plasseres som vist på illustrasjonene.

Benytt limemørtel i overgangen mellom Qmax Storm og ristforhøyeren av betong.


Teleskopforhøyeren av støpejern er et høydejusteringsalternativ som kan benyttes mellom Qmax Storm elementene og støpejernsristen.


Sidefylling, beskyttelseslag

Sidefylling skal legges ut lagvis på hver side av røret før komprimering.

DN DN  300/450 DN 500/750
Største nominelle kornstørrelse 64 mm 120 mm


Illustrasjon for sidefylling for Qmax Storm

Qmax Storm har integrert øvre fundament. Det innebærer at omfylling og komprimering rundt nedre kvartsirkel, allerede er ivaretatt.

I områder hvor det er krav til setningsfri overflate, for eksempel veier og plasser, skal sidefylling komprimeres til 95 prosent Standard Proctor.

En til to passeringer med vibrasjonsstamper per lag, med inntil 0,3 meter tykkelse, gir normalt tilstrekkelig komprimering når det benyttes pukk eller grus.
Ved bruk av platevibrator bør antall passeringer økes til to til fire per lag, med inntil 0,2 meter tykkelse, for å oppnå tilstrekkelig komprimering.

Der det skal legges ledninger i flere plan, fylles det lagvis opp i hele grøftebredden til underkant av neste rør. Komprimeringen utføres også lagvis, men sonen rett over røret skal ikke komprimeres.

Tillatt tyngde av komprimeringsutstyr i sidefylling og beskyttelseslag

DN ≤ 1000: inntil 100 kg.

Beskyttelseslaget, 300 mm, direkte over ledningen/rørkronen, skal normalt være løst utlagt.

I områder hvor det ikke er krav til setningsfri overflate, for eksempel utenfor veier og plasser, kan normalt komprimering utelates forutsatt at rørledningen ikke legges med større overdekning enn 2/3 av merket/angitt overdekning.


Minimum og maksimum innvendig spalteåpning i rørskjøt

Innvendig spalteåpning i millimeter

Minimum Maksimum
Qmax 300/450 5 mm 28 mm
Qmax 500/750 5 mm 28 mm


Gjenfylling

Massene skal ikke inneholde steiner med større tverrmål enn 0,3 m. I gjenfylling som skal komprimeres skal dessuten største tverrmål for stein ikke overstige 2/3 av lagtykkelsen.

Komprimering med tungt uttyr rett over røret skal ikke foretas før lagtykkelsen over røret er:

Minste tykkelse over topprør før komprimering med tungt utstyr (m)

Komprimeringsutstyr

0,20

Vibrerende plate 50 - 200 kg

0,30

Maskinell stamper <70 kg

Vibrerende plate 201 - 500 kg

0,40*

Vibrerende valse 10 - 15 kN/m

0,60*

Vibrerende valse 16 - 25 kN/m

1,20*

Vibrerende valse 26 - 40 kN/m

1,80*

Vibrerende valse 41 - 55 kN/m

2,40*

Vibrerende valse > 55 kN/m

* For betongrør merket med overdekning minimum 4 meter skal lagtykkelsen før komprimering med tungt utstyr minimum være som gitt i tabellen. Før rør merket med mindre overdekning enn 4 meter skal lagtykkelsen økes ett nivå i tabellen.


Krav til overdekning før komprimering gjelder også ut til en avstand L fra senter rør, der L = tykkelsen over topp rør (H) pluss halve største diameter (DN)for rør.