Bannerbilde

Transport, varemottak, lagring

Her er våre salgs- og leveringsbetingelser.

TRANSPORT

I tilfeller hvor kunden henter bestilte VA-produkter hos Skjæveland Gruppen (hentekjøp), anses varene for levert når lasting på transportmiddel tar til. Er VA-produkter avtalt ”fritt opplastet” skjer levering når varene er opplastet på transportmiddelet.

Er det avtalt at bestilte produkter skal sendes fra Skjæveland Gruppen til kunden (sendekjøp), skjer levering når produkter blir overgitt til fraktfører eller speditør.

Leverandøren skal ved sendekjøp gi kunden opplysninger som har vesentlig betydning for mottagelse av varene.

Dersom vi skal transportere bestilte produkter til kundens sted eller annen oppgitt mottakeradresse, skjer levering ved lossing på mottakerstedet. Kunden skal sørge for adkomstvei fra offentlig vei til leveringsstedet og for interne transportveier, samt at kundens mottakelsesforhold tillater leveranse på angitt måte.

Dersom kunden ikke sørger for dette, har vi krav på dekning av de ekstrautgifter som måtte oppstå, herunder ekstrautgifter ved eventuell reduksjon av det per tilbudsdagen tillatte akseltrykk på den eller de veier som må benyttes for å få levert de bestilte produktene.

Risikoen for bestilte produkter går over på kunden når de er levert i hht. punktene ovenfor. Kunden har etter dette tidspunkt risikoen om produkter går tapt, skades eller minskes som følge av hendelse som ikke beror på Skjæveland Gruppen.

Finner vi at vi ikke kan overholde avtalt leveringstidspunkt, skal Kunden varsles uten ugrunnet opphold. Vi påtar oss da å underrette kunden om når levering kan gjennomføres.

Når vi skal sørge for transport, skal Kunden underrette ossi god tid dersom transporten ikke kan gjennomføres slik det er angitt. Kunden skal videre underrette oss om når transporten kan gjennomføres.

Følgeseddel som angir hva forsendelsen omfatter, skal medfølge varen ved utlevering til kunden.

All retur av materiell skal forhåndsavtales med leverandør.

Uskadede lagerførte produkter kan tas i retur.  Verdien som eventuelt krediteres avtales i hvert enkelt tilfelle. Alle kostnader med eventuell rengjøring og reklassifisering vil bli belastet som returomkostninger.

MOTTAK

Ved mottak av betongvarer skal mottaker kontrollere at rør og kummer med tilbehør, er i samsvar med bestilling og uten skader. Det skal alltid kvitteres for mottak av varer. Ikke godkjente varer merkes og returneres til leverandør. Husk at når det er kvittert uten bemerkninger, betyr dette at produktene er akseptert.

LAGRING

Underlaget må være plant og stabilt og ha tilstrekkelig bæreevne. Kumringer skal lagres stående. Rør levert på pall fra fabrikk lagres med maks. to paller i høyden. Ved stabling av rørprodukter legges nederste lag på strø av for eksempel 2”x4” plank slik at rørene går fri av terreng og vinterstid ikke fryser fast i bakken. Stabelavslutningen må sikres forsvarlig slik at ras ikke kan forekomme.
Mufferør: Annet hvert lag endesnus slik at muffene stikker utenfor rørstammen.
Falsrør: Annet hvert lag bør endesnus.