Skjæveland Gruppens etterlevelse av Åpenhetsloven

Skjæveland Gruppen fremmer respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og vil sikre allmenheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheten håndterer negative konsekvenser.
Bærekraft åpenhetsloven
Tekst: Inger Anita Merkesdal

Skjæveland Gruppen stiller krav både internt og til våre leverandører og forretningsforbindelser om å gjøre seg kjent med, og etterleve, Åpenhetsloven, som trådte i kraft 1. juli 2022.

Skjæveland Gruppen respekterer grunnleggende menneskerettigheter og vi har gjennom hele vår lange historie vært opptatt av nettopp det åpenhetsloven fremmer.

Skjæveland Gruppen forventer at våre leverandører og samarbeidspartnere arbeider målrettet og systematisk for etterlevelse av åpenhetsloven og at prinsipper om bærekraftig forretningspraksis er basert på internasjonale konvensjoner.

Vi vil sikre at vi ikke er involvert i brudd på menneskerettighetene ved å sørge for at disse punktene blir overholdt:

 • det skal ikke forekomme noen form for tvangsarbeid, slavearbeid eller ufrivillig arbeid
 • arbeidstakere skal ha rett til å slutte seg til eller etablere fagforeninger etter eget ønske og forhandle kollektivt
 • det skal ikke forekomme barnearbeid. FNs konvensjon om barns rettigheter og minstealder skal respekteres
 • det skal ikke forekomme diskriminering basert på etnisk tilhørighet, kaste, religion, alder, uførhet, kjønn, sivilstatus, seksuell legning, fagforeningsarbeid eller politisk tilhørighet
 • det skal ikke forekomme brutal behandling i form av fysisk mishandling eller avstraffelse, eller trussel om dette. Det samme gjelder seksuelt eller annet misbruk og form for ydmykelse
 • helse, miljø og sikkerhet skal være ivaretatt ved ansettelser
 • lønn skal være i tråd med nasjonale standarder og skriftlig arbeidsavtale skal foreligge før arbeidet starter. Dette gjelder også midlertidige ansettelser.
 • arbeidstid skal være i tråd med nasjonale lover eller bransjestandarder
 • produksjon og bruk av naturressurser skal ikke bidra til å ødelegge ressurs- og inntektsgrunnlaget for urfolk eller andre marginaliserte befolkningsgrupper
 • negativ miljøpåvirkning skal reduseres i hele verdikjeden
 • alle former for bestikkelser er uakseptabelt
 • dyrevelferd skal respekteres