Bannerbilde

Åpen og lukket overvannsløsning

Åpen og lukket overvannsløsning

Idyllisk, trygt og litt travelt! På Skadberg i Sola skal det bygges 10 eneboliger, rekkehus og leiligheter. Overvannshåndteringen etableres for å ivareta klimaendringene, med vannhåndtering både over og under bakken.

Tekst: Inger Anita Merkesdal   

Grunnarbeidene pågår for fullt, for allerede om et års tid skal de første boligene være ferdige og feltet innflytningsklart. Arve Skadsem leder arbeidet hos GS Anlegg, som har ansvar for grunnarbeidet, frem til ferdig fortau.

I salgsprospektet reklameres det for fin utsikt, korte avstander samt trygt og trivelig utemiljø. Det de ikke beskriver, er at her etableres feltet med mer bærekraftig uterom, og løsninger som ivaretar de nye behovene knyttet til overvannshåndtering.

GS-Anlegg etablerer to fordrøyningsmagasin, av betongrør fra Skjæveland. Dette med tre stenger, er 49 meter i DN1600.

Lokal overvannsdisponering

For ikke så mange år siden ble overvann så å si konsekvent ledet til kommunale rørledninger. Så tok vi i bruk nedgravde fordrøyningsmagasin for å tidsforsinke nedbøren før den ble sluppet til resipient. Kombinasjonen urbanisering og klimaendringene, med økte nedbørsmengder, blir overvann i stadig større grad løftet opp på overflaten. Dette handler om å ta i bruk nedbør som ressurs, økt oppmerksomhet knyttet til biodiversitet og behov for å klimatilpasse infrastrukturen vår. Vi forbereder oss til et våtere vær, samtidig som vi etablerer mer trivelige og bærekraftige uterom.

Mens grunnarbeidene fortsatt pågår, er støpingen godt igang. Parkeringskjelleren skal etableres opp mot husene i bakgrunnen.

Det er store høydeforskjeller i den sørvendte skråningen. På østsiden skal det langs grensen etableres en åpen bekk, for å samle opp nedbør og forebygge at dette renner over til naboen. Bekkene ender opp i dammer, som GS Anlegg skal utforme. Derfra går overvannet videre via sandfang, til fordrøyningsmagasinet. Kombinasjonsløsningen ivaretar målet om å håndtere nedbøren på overflaten, samtidig som fordrøyningsmagasinet tidsforsinker overvannet og virker skadeforebyggende ved kraftig nedbør.

Det overvannet som ikke infiltreres i grunnen, ledes videre under vegen til en eksisterende kanal.

Arve Skadsem til venstre, maskinfører er Tor Solheim, i grøfta en fremtidig lærling -  Tarald Solheim og grøftebas Tor Vårli.

God arealutnyttelse

GS Anlegg har for tiden 12 mann i arbeid på byggefeltet, samt sjåfører. Arbeidet foregår virkelig over det hele på en gang. Årsaken er usedvanlig kort byggetid. Betongarbeidene begynte allerede før entreprenøren var ferdig med VA-anlegget ved tomtene.

Nebøren ledes videre til åpen kanal på andre side av vegen. Et noe spesielt tiltak er en gedigen underjordisk garasje. Parkeringsanlegget for feltet blir 180 meter langt, og frigjør areal til utbygging og fine fellesområder.

– Hvordan går arbeidet?
– Det går greit, med litt av de vanlige utfordringene. Det er trangt og travelt, svarer anleggsleder Arve Skadsem.

Den lange frostperioden vi har lagt bak oss gikk fint. Nedbøren vi har hatt de siste ukene, kombinert med at massene var fuktige så det holdt da alt frøs til, har gitt usedvanlig mye vann i massene nå i etterkant.

– Men det går det også, forsikrer Skadsem med et smil.


FAKTA:

I Skadberg Allé skal nedbøren håndteres i åpne basseng, som danner fordrøyning i dagen, en åpen bekk og to tradisjonelle fordrøyningsmagasin, som består av betongrør fra Skjæveland.
Norconsult er prosjekterende, BS Bygg-service utbygger. GS Anlegg har ansvar for grunnarbeidene og VA-varene av betong leveres av Skjæveland.