Bannerbilde

Sandnes: imponerende sentrumsfornying

Sandnes: imponerende sentrumsfornying

I Sandnes sentrum bygges rådhusplass og bypark mens det monteres nye ledninger for overvann, spillvann, fjernvarme- og kjøling i sentrumsgatene, samtidig som kollektivterminalen nylig ble renovert på 2,5 måned.

Tekst: Inger Anita Merkesdal   

Alt skjer på et høyst begrenset areal midt i sentrum og innenfor tidsrammer koblet til festivaler i høst, Blink til sommeren – og trygghet for handlende og reisende i førjulstiden.

Arbeidet handler om flomsikring og fornying over og under bakken, gjennom tre prosjekt og to anbud, i tillegg til et VA-prosjekt som gjennomføres av kommunen selv, og som berører de andre tre prosjektene. Skjæveland Cementstøperi leverer VA-produkter, inkludert slisserenner, samt andre betongprodukt som i hovedsak er støpt på bestilling, til alle fire prosjektene.

Fra v. Ove Byberg, kommunens avdelingsleder for VAR-anlegg sammen med prosjektleder Arne Jørgensen. Modellen dekker det meste av prosjektområdene.

  1. Rådhusplassenligger midt i havnen i Sandnes. Området oppgraderes med nytt dekke og plantekasser langs sjøen. Her har Stangeland Maskin AS ansvar for rivning og bygging, samt opparbeiding av kai og park.
  2. Kollektivterminalen, sentralt plassert på Ruten, har allerede gått gjennom en full oppgradering og ble åpnet av ordføreren 2. desember 2019, etter knappe 2,5 måneders arbeidstid. Her er trafikksikkerheten bedret, det er etablert et komplekst og fremtidsrettet overvannssystem og et trivelig fellesareal, med beplantning og lyssetting. Entreprenør Bjelland AS fikk kontrakten på kollektivterminalen, som er Fylkeskommunens ansvarsområde.
  3. Bjelland AS etablerer også Byparken. Den nedslitte parkeringsplassen på Ruten transformeres til en innbydende grønn lunge, og en samlingsplass med en rekke fremtidsrettede funksjoner.
  4. På toppen av det hele er Sandnes kommune i ferd med å gjennomføre det største og mest komplekse arbeidet på vann og avløp i kommunens historie, og det midt i sentrum. Dagens spillvannsledning, den såkalte Ålgårdkloakken, har ikke tilstrekkelig kapasitet til fremtidige behov. Derfor etablerer kommunen et helt nytt rørstrekk. Samtidig etableres nye overvannsledninger, tilpasset et våtere og villere fremtidig klima.

Kommunen utfører selv VA-arbeidet i sentrum. I grøfta monteres ledninger for spillvann, overvann,  fjernvarme og kjøling, parallelt med den eksisterende kloakkledningen, som er i full drift (helt bakerst på bildet). Den skal senere kobles fra og blir liggende.

Målrettet sikring av kvalitet

Alt arbeid med infrastruktur i etablerte bygater er krevende. I Sandnes monteres nye rørstrekk i trange grøfter, samtidig som funksjonen i de eksisterende ledningene skal opprettholdes. Topp dekke er definert, rørene ligger nesten uten fall, arbeidet er til dels gjennomført innimellom etablerte kummer og rør og alt gjennomføres under havnivå.

– Fremdriften er avhengig av at Oves folk gjør en god jobb. Hvis ikke stopper det fullstendig opp for alle som kommer etter, forklarer kommunens prosjektleder Asbjørn Jørgensen (t.h.).

Forutsetningene for å lykkes er blant annet ekstremt god planlegging og prosjektstyring, samt dyktige og løsningsorienterte fagfolk.
Prosjektleder Arne Jørgensen og Ove Byberg, kommunens avdelingsleder for VAR-anlegg, beskriver det som skjer.

– VA-prosjektet ville vært veldig vanskelig å prise, og på grunn av kompleksiteten hadde vi lyst til å ha kontroll på det selv. Vi visste i hovedsak hva som ligger i grunnen, men det er ikke alt som har stemt. Derfor er det nødvendig å kunne justere undervegs. I tillegg har vi utfordring knyttet til den fremtidige bussvegen. Den kommer her, men det er ikke helt bestemt hvor den skal gå mellom byggene, forklarer Jørgensen.


Tett og godt samarbeid

Kommunens prosjektleder roser alle.
– Jeg er imponert over våre egne folk og måten de løser utfordringene på. Når det oppstår overraskelser i grunnen blir det forsinkelser, men dette har de tatt igjen etter hvert. Ikke en gang har de sagt nei til overtid. Også ved Rådhusplassen var det uventede grunnforhold, noe

Motivet er en overvannsledning på DN 1000 som er ført gjennom en spillvannskum, i et spesialprodukt fra Skjæveland.

Stangeland Maskin AS håndtert svært godt. Samtidig har det vært en formidabel innsats fra Bjellands folk i kollektivtraséen. De holder samme gode produksjon i Byparken, beskriver Arne Jørgensen.

– Alt henger sammen og er avhengig av at Oves folk gjør en god jobb og holder fremdriften, hvis ikke stopper det fullstendig opp for alle som kommer etter, føyer han til.
– Vi har hatt veldige fordeler av tett samarbeid med Skjæveland Cementstøperi. Det er bare å ta en telefon dit, så kommer de og finner løsninger. Sammen med Skjæveland har vi også funnet løsninger for å spare tid, og vi har gjennomført trykktesting på fabrikken. Vi har ikke tid til å ta noe opp igjen, derfor har vi gjort det vi kan for å avdekke eventuelle feil på forhånd, supplerer Ove Byberg.


– Skjæveland har også vært med å på å finne løsninger for spesialkummer, for hva som lar seg gjøre og hva som ikke lar seg gjøre. Her har vi brukt produkter som ikke har vært laget før, og jeg vet sannelig ikke om de noen gang blir laget igjen heller! understreker Jørgensen.

– Skjæveland sier det selv; de har aldri før vært med på å lage så avanserte kummer, føyer Byberg til.

I sommer så det slik ut i krysset Vågsgata - Olav femtes-plass. På imponerende tid er gaten lukket og kjørbar igjen.

Fra Rådhuset er alt av vann og avløpsledninger etablert nytt ned mot Olav femtes-plass, og til venstre inn i Vågsgata, samtidig som den gamle Ålgårdskloakken fortsatt er i full drift. Alle kummene er spesiallaget.

Flomsikrer infrastruktur

Nå er Vågsgata stengt i det nordlige hjørnet, i mellomtiden er det etablert gangveg gjennom kjøpesenteret Amfi. Kommunens VA-avdeling konsentrerer seg om rørmontasjen og arbeidet i grunnen. Så har Bjelland Entreprenør ansvar for å sette slisserenne langs Amfi, og legge asfalt og heller. Mot parken på vestsiden av vegen etableres en stigning, og som et ledd i arbeidet med flomsikring vil hele området blir løftet.
Parallelt med dette jobber Bjelland for fullt i Byparken med å støpe fundamentet for en gigantisk, ikonisk ring som skal «sveve» over arealet. For å holde fremdriften støpes fundamentet for ringen før grøftearbeidet er ferdig. Å holde grunnen stabil, byr i seg selv på en betydelig jobb.


– Vi kan ikke senke grunnvannet her, for det vil forstyrre stabiliteten i grunnen. Tidligere har vi pumpet ut grunnvannet, men nå er vi i stabile masser og håper å klare oss uten det. Vågen er heller ikke så godt fundamentert. Forhåpentligvis går det godt sier de to.

Det har gått bra så langt, vi lover å komme tilbake for å dekke detaljene.

Illustrasjon av den kommende byparken. Her vil plener, trær, fontener, lekeområder, skatepark og åpne områder bli en grønn lunge. En gigantisk, ikonisk ring blir selve prikken over i’en i parken. Mens første del av området blir ferdigstilt på sensommeren i 2020, vil arbeidet med å bygge ringen starte sensommeren 2020 med planlagt ferdigstillelse februar 2021. (Kilde: Sandnes kommunes hjemmeside).