Bannerbilde

Et vegprosjekt for viderekomne

Et vegprosjekt for viderekomne

Når arbeidsfellesskapet AF Bjelland – SV Betong bygger den nye fylkesvegen 505 Skjæveland–Foss-Eikeland på oppdrag av Statens vegvesen, innebærer det blant annet et bruprosjekt som er unikt i verdenssammenheng samt et fordrøyningsmagasin som er omgjort til renseanlegg for vegvann og etablert som et forskningsprosjekt under Klima 2050.

Arbeidet foregår på sørsiden av Sandnes sentrum, kloss i fabrikkene til Skjæveland og Multiblokk. Arbeidsfellesskapet bygger blant annet tre kilometer ny veg med tilhørende gang- og sykkelsti, to fordrøyningsmagasin, ni stedstøpte kulverter og en fabrikk hvor de produserer bruen som skal lede trafikken over jernbanen. Jobben er på 340 millioner kroner.

På vestsiden av jernbanelinjen har Bjelland AS etablert et fordrøyningsmagasin av 33 ig-rør DN 2400. Noen hundre meter lengre nede var det prosjektert inn ytterligere et fordrøyningsmagasin. Etter innspill fra, og i samarbeid med, Skjæveland og Storm Aqua, ble dette gjort om til et renseanlegg for vegvann.

Her skal brua lande, viser Bjellands anleggsleder Tor Helge Jensen. Fra fabrikken i teltet på andre siden av dalen skal brua gå i en sving.

Pilotprosjekt

Vegvannet fra denne seksjonen av fylkesvegen ledes til Figgjoelva. Med både elvemuslinger og lakseyngel er Fra montasjen av renseanlegget for veivann.  dette en følsom mottaker av vannet. Derfor er det avgjørende å behandle vegvannet før det slippes ut. Den tradisjonelle måten å håndtere dette på, via en rensepark, var det vanskelig å finne plass til. Av den grunn ble det prosjektert inn et nedgravd sedimentasjonsanlegg.

Anlegget ligger på tomten til Multiblokk, vegg i vegg med Skjæveland Gruppens test- og demonstrasjonsfelt for overvannsløsninger, og er beskrevet her.


Komplekst prosjekt

Bruen, Brunnholen bru, som skal lede vegen over jernbanelinjen og godsterminalen, er virkelig en historie i seg selv. Den kommer vi tilbake til. På østsiden av jernbanen går veien i hovedsak gjennom urørt terreng frem til rundkjøring på Kvernelandsvegen. Derfra og videre blir det en stor VA-jobb. De skal legge om IVARS vannledning på 700 mm., samt fem kommunale ledninger. Dette arbeidet gjøres i tilknytning til eksisterende veg. Utfordringen med omlegginger løser arbeidsfellesskapet i hovedsak i ved å etablere en omkjøringsveg rundt det hele.

I arbeidsfellesskapet har SV-Betong ansvaret for alt av fundamentering og konstruksjoner, mens Bjelland bygger veger, sykkel- og gangstier, parkeringsplasser og turveg.


Som en hel bedrift

På prosjektet er de omlag 120 mann. Det inkluderer også byggeorganisasjonen til arbeidsfellesskapet og Vegvesenet, samt underleverandører. Arbeidet Deler av veien etableres med fire felt, hovedstrekket mot øst blir med to. startet sommeren 2017 og går over to år. Vi besøkte prosjektet i slutten av mai 2018. Før ferien skal énkilometer vei være asfaltert. Allerede er betydelige skjæringer beplantet, mens arbeidet pågår for fullt på begge sider av jernbanen. På vestsiden arbeider de for å komme ned på rene masser, for å etablere veien. Over dem går Statnetts høyspentlinje på 300 kilovolt. Det gir restriksjoner på hvilke utstyr de har lov til å benytte. Det er også strenge krav knyttet til utslipp fra anleggsfasen. I elva i dalbunnen lever elvemuslinger. Overvann fra anleggsfasen samles i kanaler og bekker, og ledes til sedimentering. Derfra tas det ukentligere vannprøver.


For å komme ned til gode masser, har de kjørt 300 000 kubikk gravemasser til tipp, samtidig har de fraktet inn om lag 200 000 kubikk sprengt stein til vegoppbyggingen. Her arbeider de under høyspentlinjen og har restriksjoner på hvilke maskiner de kan bruke.

Roser Skjæveland

Går ting som planlagt?
Fra v. Bjellands anleggsleder Tor Helge Jensen og arbiedsfellesskapets hovedanleggsleder Henrik Vidnes. – Ja. Vi hadde noe fundamenteringsutfordringer knyttet til brua. Men de ble løst og arbeidet går godt, forklarer hovedanleggsleder Henrik Vidnes.

– Opprinnelig skisserte jeg for Skjæveland Cementstøperi at betongvarene til VA-anlegget skulle leveres i løpet av 2018. Likevel ble store deler av VA-anlegget etablert allerede året før, sier Tor Helge Jensen, Bjellands anleggsleder.

Begge fordrøyningsmagasinene samt store deler av overvannsledningen ble etablert før jul.

– Så dere er fornøyd?
– Ja, vi har hatt et virkelig godt samarbeid med Oddgeir (Oddgeir Tjessem, prosjektansvarlig hos Skjæveland). Han var flere uker i forkant hele tiden. Vi opplevde det samme på veiprosjektet i Sømmevågen på Sola. Også der var Oddgeir suveren. Det at vi er trygge på å få varene til rett tid gjør hele forskjellen, beskriver Tor Helge Jensen.

Bruseksjonene, på 25 meter, produseres i en midlertidig fabrikk, og skyves fremover etter hvert.

Brufabrikk

Brua blir 250 meter lang og 25 meter bred. Det gir plass til fire kjørefelt, gang- og sykkelsti. Den skal bæres av 16 stedstøpte søyler og to landkar. De er fra 7 til 11 meter høye, og fundamentert med stålrørspæler til grunnfjellet. Varierende dybder til fjellet er fra 10 til 70 meter.

Brua skal lande like ved Multiblokk- fabrikken, fundamentene kommer rett bak det venstre hjørnet av taket på den hvite bygningen mot høyre, om trent der den blå tankbilen står.   Hallingdal Bergboring, en stor aktør i bergboring, boret pælene. De kjenner ikke til at det noen gang tidligere er boret pæler på 90 cm i diameter til slik dybde.

Fordi brua bygges over Sørlandsbanen og Godsterminalen mens de er i full drift, bygges den fra en side, i moduler à ca. 25 meter. Disse bygges og skyves fremover, seksjon for seksjon, til full lengde. Hver seksjon veier ca. 900 tonn. Byggemetoden heter Launching Method. I Norge er det en gang tidligere bygget en bru på denne måten; Gulli bru over Glomma, ved Kongsvinger i 2004.

Brunnholen bru bygges som to paralelle bruer. Når de har nådd full lengde, støpes de sammen til én.

Elementene flyttes ved at to hydrauliske jekker flytter seksjonene frem. Når bruer bygges som skyvebruer er det vanlig at de bygges forholdsvis rette. Denne skal bygges med en liten radius. Det gjør den mer teknisk krevende å lansere, men det de har utført til nå, viser at det fungerer bra.

Veiprosjektet rommer blant annet åtte kulverter for gang- og sykkeltrafikk, samt én for hest.


Hovedleverandører til prosjektet:

– Takket være at Skjæveland snudde seg rundt og leverte så fort, kom vi veldig godt i gang med VA-arbeidet. Det var fantastisk, forklarer Tor Helge Jensen, Bjellands anleggsleder.

  • Skjæveland Cementstøperi AS leverer VA-varer av betong.
  • Velde leverer betong.
  • Ahlsell leverer VA-varer av plastikk.
  • Hallingdal Bergboring boret ned de store stålpælene.
  • Veidekke leverer alt av asfalt.