Bannerbilde

Full fart mot flaskehalser

Full fart mot flaskehalser

Stavanger lufthavn Sola er en av landets mest trafikkerte flyplasser. Veien dit som leder videre til Tananger, et av landets travleste havne- og industriareal, er full av flaskehalser og trafikk-kork.

Tekst: Inger Anita Merkesdal   
Produkter i denne artikkelen:   Qmax-V

Nå har Bjelland Entreprenør startet på arbeidet som skal resultere i fire felt, samt felt for av- og påkjørsel langs Sømmevågen, på nordsiden av Stavanger lufthavn Sola. Rundkjøringen, som danner avkjørselen til flyplassen, skal fjernes og der biltrafikken nå i beste fall snegler seg avgårde i lav gangfart, skal den flyte jevnt i 70 – 80 km i timen, etter juli 2017.

Bjelland AS begynte på jobben i november 2014 og utfører oppdraget i et arbeidsfellesskap med Kruse Smith AS. Bjelland AS har ansvar for alt grunnarbeidet, samt vei, vann og avløp, mens Kruse Smith tar seg av betongarbeidene og en del av underleveransene. I februar 2015 er Bjelland godt i gang med massetransport og sprenging. Neste trinn blir å begynne på grøftearbeidene.


Bjelland AS bygger omfattende, nytt veisystem i Sømmevågen på Sola.

Ned med veien

Samferdselsdepartementet har i et brev av 19. desember til Vegdirektoratet, ”Føringer for bygging av hovedveger”, gitt enkle føringer for bygging av hovedveier. Der står det blant annet: ”Det er av stor betydning at trafikken flyter godt og holder jevn fart på hovedveger som fungerer som hovedfartsårer og som har stort innslag av gjennomfartstrafikk. Departementet ber derfor om at det på slike veger som en hovedregel ikke anlegges rundkjøringer.”

Veiprosjektet ved Sømmevågen er et tydelig eksempel på hvorfor rundkjøringer er uegnet på hovedårer, og når Bjelland er ferdig på Sola, forlater de praktisk talt et nytt terreng; Som erstatning for dagens rundkjøring skal det bygges et planfritt kryss, slik at trafikken forbi krysset kan holde 70 – 80 km i timen. Av- og påkjøring skjer via to bruer, som etableres over RV 509. For å lede veien under bruene senkes et langt strekk av riksveien. Bakketoppen fra rundkjøringen mot Tananger skal senkes seks til åtte meter, og den øvre bruen bygges med utgangspunkt i eksisterende terreng.


Det gjøres skikkelig nå

Også på Flyplassveien skal direkte på- og avkjørsler erstattes av planfrie løsninger. Ved Quality-hotellet anlegges en kulvert, og i enden av veien anlegges en kompleks rundkjøring som leder trafikken mot flyplassen. Frem mot rundkjøringen til flyplassen anlegges Flyplassveien med fire felt, samt gang- og sykkelvei. På det bredeste blir Flyplassveien 35 meter totalt. På RV 509 langs Sømmevågen blir vegen på det bredeste 42 meter, inkludert gang- og sykkelveien.

Hele gang- og sykkelveinettet bygges opp med adskilte felt, for å trygge både gående og syklister.

Innovativ rørløsning

Denne gangen er Bjelland tildelt ansvaret for et prosjekt det på alle måter står respekt av. I kontrakten inngår følgende hovedmengder:

– Sprengning: ca. 90 000 kubikkmeter masse.
– Graving: ca. 150 000 kubikkmeter masse.
– Fylling: ca. 55 000 kubikkmeter masse.
– Masseflytting til deponi/overskuddsmasser: ca. 200 000 kubikkmeter masse.

I tillegg kommer et omfattende lednings- og kabelarbeid. Både til overvann og spillvann skal det benyttes betongrør, levert av Skjæveland. Bare drenssystemet alene blir omfattende og komplekst. Dimensjonene er fra DN 1200 og nedover. Langs Sømmevågen skal det monteres slisserenner for å fange opp overvannet, og her gjøres noe helt nytt. På den ene siden av veibanen monteres ordinære slisserenner. På den andre siden skal det splitter nye overvannskonseptet fra Skjæveland, Qmax Storm 300/450 med slukrister og integrerte sandfang-/inspeksjonskummer, benyttes. Konseptet er for øvrig godt beskrevet på www.Skjæveland.no

På spillvannsledningen skal det etableres en pumpestasjon. I forkant av denne skal det anlegges en fordrøyning. Dette gjøres ved å benytte DN1200 Qmax-V rør i en lengde på 55 meter.


I Bjellands regi

I begynnelsen av februar 2015 har Bjelland 15 lastebiler, 14 gravemaskiner, ca. 10 håndarbeidere og et innleid

sprengningsfirma med mellom tre og fem personer i drift på prosjektet. Joakim Hetland er prosjektleder for Bjellands arbeider, Tor Helge Jensen er anleggslederen deres, mens Geir Munthe er formann for Bjelland på prosjektet. Ved behov leies det inn lastebiler for å ta ”toppene” under massetransporten. Bjelland har også leid inn Songdalen Fjellsprengning AS, som tar seg av sprengningsarbeidene. Foruten dette utføres alt arbeid i egen regi.

Ifølge prosjektledelsen viser alle ansatte en kjempeinnsats og tar utfordringer på strak arm. Med god styring, solid innsats og godt samarbeid med byggherren Statens Vegvesen, har dette resultert i en god start på dette store prosjektet. Det fremstår som effektivt og ryddig.