Bannerbilde

Stormkummene infiltrerer ultralokalt

Stormkummene infiltrerer ultralokalt

Storm er en kumserie for trygg, driftssikker, enkel og lokal overvannshåndtering. De fleste kummene er montert i Kleivane i Sandnes kommune.

Tekst: Inger Anita Merkesdal   
Produkter i denne artikkelen:   Storm Type 2

Dag Skreting monterer de første Storm type 2 kummene fra Skjæveland Cementstøperi i Kleivane i Sandnes kommune. I hver gårdsplass skal det stå en kum som infiltrerer overvannet fra den aktuelle tomten. Byggefeltet Kleivane i Sandnes er det første utbyggingsområdet som får denne løsningen. I første omgang monterer Entreprenør Mellemstrand 31 Storm type 2-kummer.

Sandnes er den kommunen i landet som har størst folkevekst, og det bygges i praksis både høyt og lavt. Byggefeltet Kleivane ligger i landlige og idylliske omgivelser, til dels i et dalsøkk. Her kommer med tiden 500 boenheter, utbygger er Sandnes Tomteselskap.
En gammel bekk renner gjennom området. Arealene langs denne skal rustes opp til et attraktivt grøntområde. Bekken er allerede forsterket og forskjønnet. Det arbeidet har den erfarne maskinføreren Reidar Sikvaland gjort.Et stykke nord-øst for mannen ved bekken monterer maskinfører Tor Ivar Gundersen og Dag Skretting Storm type 2-kummer. Det skal være en i hver gårdsplass. Gjennom rist i toppen samler kummene opp vann fra gårdsplassen. Også takvannet ledes inn på kummene.

I første omgang monteres 31 Storm type 2-kummer. De første dagene ble det ikke montert så mange per dag, men etterhvert gikk det ned en i timen.


Overvannsledningene fra området kobles til bekken som renner gjennom Kleivane. Mest mulig av overvannet skal infiltreres på hver enkelt boligtomt. Storm type 2 er i hovedsak en videreutviklet IFS-kum, men med et strupet utløp, som gir kontroll på hvor store vannmengder som eventuelt slippes ut på nettet.

Kummene skal i all hovedsak infiltrere overvannet lokalt på den enkelte gårdsplass. Ved ekstremnedbør vil kummen også fordrøye vann i og utenfor magasinet. I siste instans, ved ekstreme nedbørsmengder, kan vann slippes ut på det kommunale nettet via det neddykkede, strupede utløpet.

Denne kumtypen er utformet for bruk i utbyggingsområder hvor det er veldrenerende masser, som vil infiltrere. Sivilingeniør Per Helge Ollestad i Dimensjon Rådgivning har ledet arbeidet med prosjekteringen av Kleivane. Han har lenge vært talsmann for å håndtere overvann på en måte som er mer effektiv enn å forsinke det, for så å transportere det videre i veldige rørsystem.

Overvannsledningene fra dette feltet skal for øvrig ikke kobles til øvrig kommunalt nett, men ledes direkte til bekken som renner gjennom området.