Bannerbilde

Byggefelt med åpne vannveier

Byggefelt med åpne vannveier

Noen store sydvendte jorder, i en slak skråning ned mot riksveg 13 på Hana i Sandnes, gjøres om til et nytt byggefelt. Området opparbeides uten noen overvannsledning koblet til kommunalt nett.

Sandnes kommune krever lokal overvannshåndtering, basert på infiltrasjon i planområdet. Asplan Viak har utformet en løsning med åpne bekker og tidsforsinkelse i kummer og rør, før påslipp til et åpent vannspeil i et grøntdrag nederst i dalbunnen.

Risa har fått oppdraget med å etablere infrastrukturen i felt 1, hvor det blir 120 – 130 boenheter. Samlet blir det med tiden om lag 500 boenheter her.

Utfordrende grunn

Risas formann på Hana, Leif Arild Holen, viser oss rundt. Prosjektet omfatter alt av tomtegrunner, interne veier, Risa er i ferd med et omfattende grøftearbeid på Hana. Alt overvannet håndteres lokalt. vann, avløp- og overvannsledninger, lekeplasser, med mer, samt opparbeiding av miljøgate i Kyrkjevegen. Det arbeidet blir utført i forbindelse med at Risa skal føre drikkevannsledning inn på feltet.

Entreprenøren startet arbeidet i august 2017 og har allerede kommet godt i gang med grøftearbeidet. Det øverste laget er matjord, derfra og nedover er det blåleire. Hvor tykt laget er, vet vi ikke. Som Risa-formannen sa: Vi graver ikke dypere enn vi må!


Kummer fordrøyer

Det lar seg ikke gjøre å infiltrere overvannet  i denne grunnen, samtidig krever kommunen lokal infiltrasjon. Asplan Viak har utarbeidet en flertrinnsløsning, som ivaretar begge utfordringene; fra eiendommene og fellesarealene ledes overflatevannet nedover feltet i bekker, frem til infiltrasjonssandfang-kummer (ifs).

– I denne leiregrunnen har ifs-kummene i hovedsak en fordrøyende funksjon, forklarer Anna Mellgren, ansvarlige innen vann og miljø ved Asplan Viak Bryne.
Ifs-kummene er plassert i pukkmagasin. Det gir ytterligere fordrøyning og muliggjør i tillegg noe infiltrasjon.

Det øverste laget er matjord, derfra og nedover er det blåleire. Når ifs-kummene monteres i pukkmagasin vil overvann fordrøyes rundt og under kummene, noe overvann vil også kunne infiltreres i grunnen.

Plan for kontroll

Fra ifs-kummene ledes vannet videre til et nedgravd fordrøyningsmagasin. Der tidsforsinkes vannet ytterligere, før det slippes ut kontrollert via virvelkammer. Vannet vil endelig renne ut i et grøntdrag og føres til en eksisterende bekk.

Både det åpne og det lukkede magasinet skal ivareta hele det kommende boligområdet
– Vi ser for oss at noe av vannet infiltreres i grøntdraget. Men ved kraftig nedbør vil overflatevannet stuves opp på bakkenivå og danne et åpent, stort vannspeil, beskriver Anna Mellgren ved Asplan Viak.

Overvann under veien

Fra fordrøyningsmagasinet ledes overvannet i 500 mm ig-rør frem til riksveien. Risa skal bore horisontalt, med litt fall, under veien. Overvannet ledes videre til en bekk på den andre siden. Under veien monterer Risa først et Risas formann på Hana, Leif Arild Holenstålrør, som de så trekker en 400 mm PE-ledning gjennom. Derfra og til bekken, et strekk på ca. 200 meter, ledes vannet i ig-rør 500 mm.

Spillvann ledes ned til riksveien, hvor det kobles på en eksisterende spill-ledning. Denne må oppgraderes på grunn av påslippet fra det nye feltet.

– Er dette greit arbeid?

– Avgjort, svarer Risas formann Leif Arild Holen, og nikker overbevisende.
–Noen av grøftene går på tvers. Det kan bli litt utfordrende med tanke på massene og regnværet vi har hatt. Men alt går. Og så er vi veldig fornøyd med Skjæveland som leverer alt av betongvarer innen VA. De er profesjonelle og dyktige. Hos Skjæveland fungerer det fra planleggingen til leveransene. Det gjør alt enklere.

Tar alle hensyn

Daglig leder i Storm Aqua, som er et landsdekkende kompetanseselskap innen overvann, mener Asplan Viaks løsning ivaretar behovene på en god måte.

– Vi var involvert i en diskusjon om overvannsløsning på dette feltet på et tidlig tidspunkt, forteller Per Møller-Pedersen, daglig leder i Storm Aqua.
– Det er flott å se hvordan utbygger har innarbeidet et helhetlig tankesett, når de har løst oppgaven med å håndtere overvannet. De har vurdert infiltrasjon, men her er det ikke mulig i nevneverdig grad, på grunn av grunnforholdene. De har bygget inn fordrøyning, som forsinker vannavrenningen, der det er mulig. Det er tatt hensyn til store vannmengder og flom, ved å innarbeide muligheten for et vannspeil på overflaten og åpne vannveier med god kapasitet.

– Det skal bli spennende å følge med på utbyggingen og det ferdige resultat når det bøtter ned, avslutter han.