Bannerbilde

Bærekraft: Skjæveland lanserer ny rørtype

Bærekraft: Skjæveland lanserer ny rørtype

Bærekraftmålene kan kun nås ved hjelp av innovasjon og nye løsninger, og byggenæringen har et formidabelt ansvar. Skjæveland Cementstøperi ble grunnlagt av en mann som ville løse dagens og morgendagens utfordringer. Nå tas dette igjen noen hakk videre.

Tekst: Inger Anita Merkesdal    Oppdatert:  25 mai 2020

Vi i Skjæveland Cementstøperi har de siste 18 månedene jobbet frem et konsept for å produsere VA-varer med økt kundeverdi på en bærekraftig måte. Nå har vi produsert rør hvor rørvekten er redusert med hele 25 prosent. Samtidig er kvaliteten, brukervennligheten og levetiden økt.

For å være i stand til å møte morgendagens utfordringer har vi gjennom prosjektet «Ny fabrikk» tenkt helt utenfor boksen - og kommet opp med både nytt produktdesign og produksjonsteknologi. Det nye produksjonsanlegget designes blant annet for å ta i bruk sementtyper med 40 prosent lavere klimagassutslipp enn hva tradisjonell produksjon tillater.

Rørene som nå er produsert er vårt første bidrag til betydelig bedre miljøresultat for hele VA-bransjen.

– Det eneste likhetstrekket mellom tradisjonelle rør og vårt nye design, er at den norske IG-skjøten er beholdt. Ellers er hele geometrien endret – rørene er lengre og slankere, men har samme styrke som tradisjonelle rør. I samarbeid med kundene våre har vi i tillegg lagt inn ekstra funksjonalitet som gjør anleggsarbeidet smidigere og mer miljøvennlig. Løsningen vil ha betydelige effekter for det totale klimaavtrykket på byggeplassene, beskriver Skjævelands prosjektleder Arvid Lillebø.

Skjæveland har produsert rør hvor rørvekten er redusert hele 25 prosent. Samtidig er kvaliteten, brukervennligheten og levetiden økt.

Økt kundeverdi

– Byggenæringen er blant verstingene når det gjelder miljøbelastninger. For å redusere fotavtrykket må vi slanke konstruksjonene og bruke mer miljøvennlig sement. Dette er vårt første bidrag, forklarer konsernleder Egil Lillebø.

– Da vi begynte med forprosjektet satte vi oss noen hårete mål. Nå innfrir vi disse.

Rørene har et design som er optimalisert for å ivareta styrken i kombinasjon med lavere vekt, og produseres på en helt ny måte.

Konsernleder Egil Lillebø.– Vi ønsker å levere en høyere kundeverdi. Sentralt for oss som produsent av betong VA-varer er målnøyaktighet, vinkelretthet, tetthet og overflate. Dette er de fire største reklamasjonsårsakene i bransjen, og de setter vi et kryss over med dette nye røret, understreker Egil Lillebø.

Samtidig bidrar det nye designet til en hurtigere og enklere montering ute på anleggene, som igjen gir gevinst til både entreprenørene og samfunnet i form av kortere byggetid.

- En essensiell driver i produktutviklingen er at produktene skal være enklere og bidra til mer bærekraftige prosjekt for alle involverte parter. Det innebærer alt fra produksjon, transport, montering, og driftsfase. Ved å hente ut både økonomiske og miljømessige gevinster i alle ledd av verdikjeden, får alle en bit av kaka, og det totale utslippet går betydelig ned, beskriver Arvid Lillebø.

Skjæveland har alltid vært ledende innen produktutvikling og kvalitetsheving. Nå har selskapet igjen signert en FoU-kontrakt med Sandnes kommune. De første rørene som produseres i denne nye rørtypen er DN600 og skal monteres som et pilotprosjekt sentralt i Sandnes.

Mer miljøvennlige grøfter

I bærekraftsammenheng er gjenbruksmasser og stedlige masser avgjørende. Skjæveland Gruppen har lenge hatt et tett og fruktbart samarbeid med Velde AS, som de siste årene har investert betydelig for å bidra til redusert CO2-utslipp fra anlegg. Velde kan levere 1 million tonn gjenbruksmasse i året, men produserte bare 5 prosent av dette i fjor - fordi markedet ikke er klart for å ta imot mer.

Nærbildet av spissenden viser kvaliteten i betongoverflaten.– Vi har en ambisjon om at vi etter hvert også kan ta inn en andel av miljømasser i betongen. Dette skal vi gjøre kontrollert, og det vil bli forsket på og utviklet i samarbeid med Velde. I tillegg er vi opptatt av regelverket, understreker Lillebø.

Kommunale standarder og andre beskrivelser er et vesentlig hinder for økt bruk av miljømasser. Som et ledd i pilotprosjektet og FoU- kontrakt med Sandnes kommune skal bruken av gjenbruksmasse dokumenteres.

– For vår del er det en forutsetning at en bruker miljømasser som fundament for de nye rørene, og at tilbakefyllingen består av stedlige masser. En utfordring for redusert fotavtrykk fra anlegg er leggestandarden. Det er viktig at kommuner våger å gå foran. Hvis de henviser til gjeldende leggestandard kan ikke gjenbruksmasser benyttes. Kommunene må våge å beskrive at rør og kummer skal legges i henhold til produsentens beskrivelse, for at vi skal komme i gang med bærekraftige løsninger, understreker Egil Lillebø.

Allerede i juni skal de nye rørene fra Skjæveland Cementstøperis monteres i Sandnes kommune. Vi kommer tilbake med reportasjer fra anlegget, og bredere presentasjon av prosjektet.

Bakgrunnsstoff

– Temaet bærekraft er så stort, at å snakke om det nærmest er som å snakke om en elefant, sa Jon Sandnes på et møte i Sandnes 3. mars i år. Han leder Byggenæringens Landsforening og var invitert som foredragsholder i et møte om klima, miljø og sirkulærøkonomi i regi av Næringsforeningen i Stavanger-regionen.

Jon Sandnes understreket viktigheten av at alle tar sin del av ansvaret for å løse utfordringene, og at byggenæringen selv må gå foran.

Fra v. konsernleder i Skjæveland Gruppen Egil Lillebø og Kjersti Ohr på møte om klima, miljø og sirkulærøkonomi.På samme møte deltok virksomhetsleder i Sandnes kommune, Kjersti Ohr og konsernleder i Skjæveland Gruppen, Egil Lillebø. Hun presenterte bærekraftighet og prosjekt i Sandnes kommune. Han holdt foredrag om Skjæveland Gruppens arbeid innen, og syn på, bærekraftig innovasjon, muligheter og begrensinger.

Tidligere i år arrangerte stiftelsen Grønn By seminaret «Veien mot et grønnere 2030 – sirkulærøkonomi og gjenbruksmasser.» Temaet var «Hvordan bidra til reduserte klimagassutslipp ved gjenbruk av masser?» Også der deltok virksomhetsleder i Sandnes kommune, Kjersti Ohr. Da med et foredrag hvor hun presenterte den nye Klima- og miljøplanen i Sandnes kommune, som er planlagt endelig behandlet til høsten.


– Kommunen skal bruke sin makt som innkjøper til å dreie innkjøpene i grønn retning og dermed skape et marked for grønne og utslippsfrie løsninger, fortalte hun da.  I foredraget beskrev hun også hvordan Skjævelands nye rørtype kan være ett element i arbeidet for en miljømessig riktig utvikling.

Legg merke til overflaten og den nye formen på røret på pallen. Den nye rørtypen Skjæveland nå produserer skal i første omgang legges i Sandnes kommune.

Fakta:

Skjæveland Gruppen har i flere år arbeidet for mer bærekraftige løsninger. Landets kommuner er forpliktet til å gjøre det samme. For en tid siden kontaktet Egil Lillebø Sandnes kommunen med forespørsel om et pilotprosjekt. Siden har det blitt lagt ned et omfattende arbeid. Resultatet er i første omgang den nye rørtypen og et pilotprosjekt i Sandnes sentrum.

Rørvekten er redusert 25 prosent, og rørtypen er utviklet slik at massene rundt røret kan gjenbrukes i større grad enn tidligere.

Redusert vekt får store utslag for frakt av råvarer, i produksjonen, for transport og montasjen.