Bannerbilde

Massiv flomforebygging

Massiv flomforebygging

Det er flatt på Jæren, og det kan regne mye. Nedbør har nok alltid vært til både utfordring og glede i det flate jordbruksområdet. Med økt fortetning, flere tette arealer og forverret klima ble vannet plutselig til fare.

Tekst: Inger Anita Merkesdal   Oppdatert:  27 mars 2019
Produkter i denne artikkelen:   Fotrør-O Qmax

Vigrestad i Hå kommune ble hardt rammet i flommen august 2014. I løpet av seks timer kom det 183 mm nedbør. På det mest intense kom det 73 mm på en time. Ingen hadde noe forvarsel, og skadeomfanget i Vigrestad alene ble 150 millioner kroner.

Derfor gaver Grunn Service AS ved tettstedet nå.

Flomforebygging Vigrestad, Grunn Service

Første trinn i sikringen

Dr.ing. Halvor Øverland har kartlagt utfordringer og beskrevet muligheter knyttet til overvann på «halve Jæren», etter storflommen. På bakgrunn av dette blir løsningene ved Vigrestad et sett av kombinasjonstiltak med rør i bakken og flomveier på terreng, inkludert senking av deler av en fylkesveg.

Det er den første delen av flomsikringen som er startet, og det største enkelttiltaket er knyttet til Vollbekken ved Rundevegen. Totalkostnaden blir 88 millioner kroner, eksklusiv MVA. Av dette har Hå kommune fått tilsagn om 33 millioner kroner i flomsikringstiltak fra NVE. Cowi er prosjekterende, Grunn Service utførende og Stig Håland er anleggsleder på prosjektet.

Beskytter bebyggelsen

Vollbekken skal legges i rør fra oppsiden av sentrum, under jernbanelinjen og frem til utløpet ved Rundevegen. Eksisterende overvannsledninger i området er senket og til dels oppgradert.

SR-entreprenør har stedstøpt utløpskonstruksjonen.Bekken og øvrige overvannsledninger i området ledes til en stedstøpt utløpskonstruksjon, hvor det er etablert en energidreper. Dersom området igjen blir rammet av ekstremnedbør, kan tempoet på vannmassene bli stort nok til å ødelegge bekkeløpet nedstrøms. Energidreperen skal forebygge dette.

I området hvor det nå graves lå det en fylkesveg.
– Den har vi stengt, og så har vi gravd opp et hull. Når arbeidet er ferdig skal vegen reetableres som fylkesveg, men den blir liggende i underkant av en meter lavere enn før, forklarer prosjektleder Tom Lode.

Ved å senke fylkesvegen etableres selve vegen som en potensiell flomveg. Det er langt bedre å la vannet fylle fylkesvegen, enn å risikere at det flommer inn i bebyggelsen.

Engasjert entreprenør

Første etappe av flomsikringen går fra utløpskontstruksjonen i Vollbekken til vestsiden av jerbanelinjen, det benyttes Fotrør DN2000. Eksisterende overvannsledninger oppgraderes med ordinære ig-rør i dimensjonene DN400 og DN1200. I grøften er det også lagt en ledning av Qmax rør 300/450.

Foreløpig er prosjektet preget av dype grøfter, mange rør og store dimensjoner. Grøftene er opp mot 6,5 meter dype. Etter hvert vil de få bebyggelse på begge sider av vegen, og må håndtere trange forhold i tillegg.

– Men vi synes det er spennendeå få bli med på et slikt stort og viktig prosjekt for Hå kommune. Dette er virkelig en kjekk jobb og det betyr mye for oss at vi får bidra. Det er også spennende å få bruke fotrørene og oppleve nytteverdien av egenskapene de har, forteller Lode.

Oskar Brådland og Arild Garborg hos Grunn Service AS jekker fotrørene sammen.

Godt samarbeid

Fotrør ble valgt i oppstarten av prosjektet, i samråd med prosjekterende og byggherre. Arbeidet begynte i desember 2018, og planlegges ferdigstilt på nyåret 2020.

– Det er en omfattende jobb, som vi er stolte av å være med på. Det er et spenstig prosjekt og det spennende å ta slike jobber i lokalmiljøet. Ikke minst er det godt å ha med en slik samarbeidspartner og leverandør som Skjæveland.

– Hva mener du?
– Vi har hatt et langt og konstruktivt samarbeid med Skjæveland. Med dem som leverandør får vi til gode og effektive løsninger. Vi har også en enkel og trygg kommunikasjon. Spesielt i så omfattende prosjekt som dette er vi glade for å ha dem på laget, sier prosjektleder Tom Lode.

Fakta:

Nedenfor tettstedet er Vollbekken på det meste senket omlag halvannen meter. Umiddelbart etter utløpet er det etablert en energidreper. Bekken, som var 6 meter bred, er utvidet til 21 meter i et strekk på 450 meter.

Ledningsstrengen av Fotrør DN2000 er dedikert Vollbekken, og føres i lukket løp frem til utløpet. Oskar Brådland på røret.

Fakta:

Egenskaper ved Fotrør gjør at montasjen går fortere. En kan benytte smalere grøfter, høyere stabilitet gir mindre arbeid med justering og den vanskelige omfyllingen og komprimeringen rundt nedre kvartsirkel ligger integrert i røret. Derfor behøver den ikke lenger utføres som en egen aktivitet. Spesielt i områder hvor det er trangt, som i bebyggelse, får disse faktorene stor betydning. Økt dimensjnon på rørene, og dype grøfter, forsterker fordelene.

Fordi Fotrørene i mye større grad åpner for bruk av stedlige omfyllingsmasser, er det i tillegg en vesentlig reduksjon i arbeidstiden som ville gått med til vekk-kjøring av overskuddsmasser og frakt av edlere masser.

Fylkesvegen senkes, under den nye vegen ligger blant annet Fotrørene.