Bannerbilde

Qmax Storm; alt du trenger å vite om effektiv, trygg og komplett overvannshåndtering

Qmax Storm; alt du trenger å vite om effektiv, trygg og komplett overvannshåndtering

Skjæveland Cementstøperi AS har utviklet Qmax Storm som svar på behovet for hurtig og effektiv fjerning av overvann fra tette flater.

Tekst: Inger Anita Merkesdal    Oppdatert:  11 september 2018
Produkter i denne artikkelen:   Qmax Storm

Rørene er eggformede og kan monteres grunt. Derfor kan avrenningssystemet plasseres over eksisterende overvannsnett. Nedbøren ledes inn i rørene via innløp plassert direkte på betongrøret, slik har overvannet kortest mulig vei ned og vekk.

Enkelt prinsipp

Rister i teleskopiskutførelse monteres direkte på Qmax Storm-røret, med innbyrdes avstand etter eget ønske/behov.

Klikk på bildet for å få større versjon.

Kombinert inspeksjons- og sandfangkummer er plassert direkte på ledningen. Det sikrer trygg og effektiv drift.

QmaxStorm er velegnet i kombinasjon med permeabelt dekke samt ordinær belegningsstein, under asfalt eller andre faste dekker. Rammene leveres for asfalterte eller steinbelagte arealer.

På rørstrekket kan det monteres sideløp som gjør at overvannsrøret sam­spiller med grunnen omkring.

Hvis rørstrekket er i ferd med å fylles, vil nedbør sive ut i oppbyggingen, fordrøyes og eventuelt infiltreres i denne. Når vannmengden i rørstrekket igjen synker, kan overskytende vann i oppbyggingen sive inn i avrenningssystemet og fraktes vekk.

Mellom ristene legges renneheller, som leder vannet til nærmeste rist. En kan alternativt benytte kjeftsluk eller kuppelrist på innløpsåpningene.

Qmax Storm er tilrettelagt også for effektivt innløp via kjeftsluk og kuppelrist.

I denne artikkelen finner du svar på spørsmål om dimensjonering og kapasitetsberegninger.


Optimal rørform

Skjæveland Cementstøperis Qmax-rør danner kjernen i systemet. Disse rørene er eggformede. Denne formen er en optimal løsning ved stor og tidvis liten vannføring, og sikrer effektiv selvrens også ved lite og manglende fall.

Våtstøpt Qmax i dimensjonene 300/450 og 500/750.Qmax rørene leveres i to dimensjoner; 300/450 samt 500/750, begge i lengder på 1000 mm og 2250 mm. Spissvender i spesialbygget lengde leveres på bestilling.

Godstykkelsen, i kombinasjon med rørets eggform, gir så høy styrke at røret kan monteres med alt fra 0,2 meter til 12 meter overdekning. Systemet er tilpasset F 900/90 T belastning, og derfor velegnet også på flyplasser, terminaler og havneområder.

Qmax blir våtstøpt, noe som gir stålkontroll på måltoleranser og gjeldende krav til overflate.Et gammelt, eggformet rør som nylig ble funnet på Sola i forbindelse med anleggsarbeid. Fakta:

  • Eggformede rør har stor vannføringskapasitet, gode hydrauliske egenskaper og selvrens også ved lite og manglende fall.
  • Eggformede rør var tidligere vanlig.
  • I 2009 relanserte Skjæveland Cementstøperi eggformede rør for det norske markedet. Det er disse som danner stammen, bokstavelig talt, i Qmax Storm-serien.


Erfaringsprosjekt:

De første Qmax-røreneble montert i Stavanger i 2009.

De første Qmax-rørene ble montert i Stavanger i kommunens egen regi. I Eureka-artikkelen «Stavanger først i landet» beskrives prosjektet hvor Qmax ble montert i forbindelse med renoveringen av et ledningsstrekk med lite fall og til dels store nedbørsmengder, i prosjektet Vestre Platå, etappe 4.

Her ble to fellesledninger på 300 mm erstattet av et nytt eggformet rør, Qmax, fra Skjæveland. Strekket er ca. 515 meter og røret drenerer relativt mye vann fra en stor gravlund med tilhørende parkeringsplass, samt stikkledninger fra private boliger.

De første Qmax-rørene ble montert i Stavanger i 2009.

Fra en montasje av Qmax i Egersund.  Fra første montasje av Qmax V-røri Stavanger.Årene etter fulgte flere prosjekt hvor Qmax, og senere Qmax-V ble benyttet.


Våren 2012 gjennomførte Hå kommune et storstilt renoveringsarbeid knyttet til overvannshåndtering for å erstatte underdimensjonerte ledninger. Da ble det, av hensyn til høyden, benyttet to Qmax-strekk i samme grøft.

I et storstilt prosjekt hvor Hå kommune oppgraderte underdimensjonerte overvannsledninger ble det i 2012 montert ett Qmax-rør 300/450  for spillvann på hver side av en overvannsledning på DN2000.

Våren 2012 var Skjæveland også godt i gang med å utvikle Qmax-Storm. Behovet var tydelig, målet var definert og bedriften la ned betydelige ressurser i utviklingsarbeidet. Her er en artikkel fra VA-forum, Basals fagblad, hvor forløperen for Qmax-Storm røret ble presentert.

De første Qmax Storm-rørene ble montert i Julie Eges gate i Sandnes våren 2014, i forbindelsen med totalrenoveringen av et helt kvartal. Sandnes kommune hadde da startet arbeidet med å etablere et helt nytt overvannsystem i sentrum, for å beskytte infrastrukturen mot skadene knyttet til klimaendringene.

Egesgate, Vassbakk & Stol monterte de første Qmax Storm-rørene, i Julie Eges gate i Sandnes i 2014.

Allerede våren etter ble det lagt ytterligere et strekk Qmax Storm i Sandnes. Da i forbindelse med totalrenoveringen av havneområdet og etableringen av Havneparken. Der bygges nytt rådhus, bankbygg, leilighetskompleks og hotell. Qmax Storm-strekket ble lagt på vestsidenav bankbygget, i et permeabelt dekke av den permeable betongsteinen Gangbane Dren fra Multiblokk. I det permeable dekket danner avrenningssystemet et nødoverløp, og vil om nødvendig både tidsforsinke og infiltrere nedbør. Her begrunner landskapsarkitekten sine valg knyttet til Qmax Storm.

Permeable heller, Gangbaneheller Dren, infiltrerer overvannet til grunnen ved  Havnespeilet. I ytterkanten ligger en streng Qmax Storm som nødoverløp.

Fra Bjellands prosjekt hvor Qmax Storm ble benyttet langs Sømmevågen.Statens vegvesen etablerte ny vei til Stavanger lufthavn Sola og videre til Tananger, med oppstart november 2014. Veier ble utvidet fra to til fire felt, det ble anlagt nye sykkelveier, og direkte på- og avkjøringer er fjernet, med mer.

For å fange opp overvannet fra veien Sømmevågen, nord for rullebanen, var det prosjektert slisserenner på begge sidene av denne.
Undervegs bestemte Statens vegvesen og utførende entreprenør Bjelland AS at de ønsket å prøve ut Qmax Storm her. Derfor ble det lagt ordinære slisserenner på den ene siden av kjørebanen, mens Qmax Storm ble montert på den andre.

Dette beskriver fagbladet Annleggsmaskinen i en omfattende artikke.


Våren 2015 begynte et veldig arbeid med totalrenovering av Langgata i Sandnes. Les her hvordan Qmax Storm ble valgt som avrenningssystem, og montert som «Separering Light». Dette innebærer at gaten ble utformet med V-profil i tverrsnittet og med alt takvann og alt veivann tilført det grunne rørsystemet. Prinsippet er grundig beskrevet i denne artikkelen i VA-Nytt .

Fra montasjen av Qmax Storm i Langgata, Sandnes. Legg merke til bendet, i disse ble det koblet på drensledninger for samspill med omliggende masser. I dette systemet ble det inn/ut av det langsgående overvannsrøret montert sideløp. Disse gjør at overvannsrøret kan sam­spille med grunnen omkring.

Fordi veien har V-profil, samles flomvann midlertidig midt i gågata. Slik unngår en at vannet trenger inn i butikkene dersom røret og grunnen mot formodning ikke har tilstrekkelig kapasitet.

Takket være V-profilen og Qmax Storm er byggene langs Langgata godt sikret mot flomvann.

  • Ved små nedbørmengder ledes overvannet vekk i røret.
  • Ved økende overvannsmengder fordrøyes overvannet i røret før det overskytende overvannet infiltreres i grunnen omkring.
  • Ved ekstremnedbør, stuves overskytende overvann opp på overflaten midt i veien, uten at infrastruktur skades.


Langgata under styrtregn, vinteren 2017.Dette har allerede vist seg effektivt, noe som blant annet er beskrevet i denne artikkelen fra førjulsvinteren 2017.


Lyngdal en stille forsommerdag, etter totalrenoveringen som er basert på Qmax Storm og Gangbane Dren.

I 2016 ble det gjennomført en totalrenovering i Lyngdal sentrum, målet var økt trivsel, oppgradert infrastruktur og varige, trygge løsninger.

Julestemning i miljøgata desember 2017. Foto: Thor Ove Aas, daglig leder Lyngdal Markedsforening.Her ble Qmax Storm, delvis i kombinasjon med permeable dekker, løsningen. Dette er beskrevet i flere artikler, blant annet denne som beskriver det hele, samt denne, hvor kommunens prosjektleder sier; «– Det eneste som sank var gjennomgangstrafikken!»

Investeringen og innsatsen i Lyngdal bar frukter.
Trivselen økte, salget økte og handelsstanden, byens befolkning og besøkende har tatt bykjernen tilbake. Alt takket være oppgraderingen av gågatene og veiene i sentrum. Under disse ligger Qmax Storm, over Gangbaneheller fra Multiblokk.


Også i Posebyen, i Kristiansand kommune, ble Qmax Storm løsningen i gamle bygater som sårt trenger rehabilitering.

Dag Tobiassen, kvalitetsleder i ingeniørvesenet i Kristiansand kommune.– I dette prosjektet er det innlysende at vi har alt å vinne på å legge Qmax Storm midt i veien, og å etablere sentrumsgatene som mulige flomveier.


Det sa Dag Tobiassen, kvalitetsleder i ingeniørvesenet i Kristiansand kommune, under et foredrag på Klimatilpasningsdagene i august 2017. Han var der for å fortelle om kommunens erfaringer med overvannshåndtering i Posebyen, basert på Qmax Storm fra Skjæveland.

I denne artikkelen kan du lese mer om hans erfaringer, og begrunnelsen.


Hermod Teigen AS startet i 2016 arbeidet med et oppsamlings- og miljøsaneringsanlegg for bilvrak og skrapmetall.

Infiltrasjon med Qmax Storm hos Hermod Teigen.

Anlegget ble oppført på en 8 000 kvadratmeter stor tomt i Sandnes. Kommunen krevde i reguleringsbestemmelsene for området at overvannet skulle håndteres gjennom regnbed.

Infiltrasjonstester og beregningsarbeid utført av Cowi viste at dette ikke var den riktige alternative løsningen. Igjen ble Qmax Storm svaret.
Avrenningssystemet samler opp nedbør fra industriarealet og leder det til infiltrasjonskummer og til den delen av tomten hvor det er gode infiltrerende masser. Også her er det montert infiltrasjonsledninger til hovedstammen.


Stangeland arena har fått en grunn overvannsløsning, blant annet med den permeable belegningssteinen Plaza.Fra planleggingen av Stangeland arena, fra v. Ingve Harveland fra Sola kommune, samt Per Møller-Pedersen og Aage Gjesdal, begge fra Storm Aqua.

Stangeland Arena er en innendørs fotballhall som lot seg realisere på en utfordrende tomt fordi nye produkter for overvannshåndtering ble kombinert på riktig måte. Tomten ligger lavt i terrenget og grunnvannet står høyt. Likevel slippes det ikke ut en dråpe nedbør fra tomten til det kommunale nettet.

I denne artikkelen beskrives prosjektet i etterkant.

- Ikke en dråpe slippes ut på det kommunale nettet, bekrefter Ingve Harveland, fra Sola kommune,