Bannerbilde

VA-spesial Sandnes sentrum

VA-spesial Sandnes sentrum

Bildet over er fra i sommer. Det graves fortsatt i sentrum, og det er avgjort til det bedre.

Tekst: Inger Anita Merkesdal    Oppdatert:  24 november 2020

Foruten ny park ved Rådhuset, samt full omlegging av Ruten og kollektivterminalen, etablerer Sandnes kommune for tiden ny hovedledning for spillvann gjennom sentrum. Vi har skrevet om det før. Nå har vi tatt en samtale med kommunens prosjektleder Ove Byberg og formann Brynjulf Grødeland, for å bli oppdatert.

Den nye ledningen erstatter den eksisterende spillvannsledningen, kalt Ålgårdskloakken, og får bedre hydraulikk og plassering enn den gamle. Samtidig monteres rør for fjernvarme og -kjøling, samt ny vannledning og nye overvannsledninger. Alt blir oppgradert i et 100-årsperspektiv og arbeidet gjøres mens de gamle ledningene er i drift.

Leder selv arbeidet

– Abonnentene våre skal ha vann og avløp konstant. I tillegg må vi ivareta kjøpesenter, busstraseer, fotgjengere, syklister og bilister. Handelsstanden skal også overleve undervegs, minner kommunens prosjektleder, Ove Byberg, om.

Overvannssystemet som for noen år siden ble gjennomført i Langgata videreføres nå. I tillegg til ordinært overvannssystem legges det ekstra overvannsledning som «trykkledning». Denne skal på sikt føre alt overvann fra Tronesområdet gjennom sentrum og direkte ut i sjøen. Dette for å bedre sikkerheten og redusere flomfaren i sentrum. Det betyr at det legges to overvannsledninger gjennom området.

Sandnes kommune leder selv arbeidet og koordinerer mot andre aktører som Lyse Energi, IVAR og Sandnes Tomteselskap.

Det er ikke lenge siden det så slik ut i Vågsgata i Sandnes, mellom Kiwien og Vågen.

Spillvann krysser overvann

Prosjektet startet ved den nye kloakkpumpestasjonen inne i Havneparken. Den gamle kloakkpumpestasjonen til IVAR, i gjestehavna, er koblet fra kloakknettet. Ledningen ligger i Olav 5s plass, og videre inn Vågsgata. Gravingen startet i månedsskiftet januar-februar 2019. Grøfta blir i underkant av 1000 meter lang. Nå er den åpen ved inngangen ved Spinn, sykkelbutikken på sørsiden av Ivar Aasens gate.

Skjæveland Cementstøperi leverer deler av VA-varene av betong. Leveransen omfatter alle fotrør og en betydelig andel spesialkummer, så vi kjenner godt til utfordringene i prosjektet. Blant annet at den nye spillvannsledningen krysser delvis gjennom overvannsledningen i hvert vegkryss.

Som Byberg sier det: – Du har ei grøft med eksisterende kloakkledning, du legger en ny kloakkledning og så skal du krysse med overvannsledninger, uten at det egentlig er plass.

Det er fortsatt sperring av vegen, men forskjellen mellom da og nå er enorm.

Dobbelkloakk og spesialkummer

De legger overvannsledningen delvis gjennom spillvannskummene, i hvert kryss. Det er her de spesialbygde spillvanns- og overvannskummene kommer inn.

– I prosjektet blir det ti krysninger. Normalt er det tre kummer per kryss. Noen steder må vi montere flere for å få med det eksisterende rørnettet, beskriver Brynjulf Grødeland, som er formann for arbeidet ute.

I krysset Vågsgata - Julie Eges Gate er det seks kummer, i krysset Vågsgata - Gjesdalsvegen blir det fem. Kryssingsproblemer på grunn av høyde gjør at de noen steder har lagt overvannsledning på begge sider av spillvannsledningen. Det blir komplekse grøfter av slikt.

Kjell Arne Jacobsen, fra Skjæveland, ved en kum med et stengt løp.Spesialløsninger er benyttet så å si gjennom hele prosjektet. Her er lang erfaring og detaljkunnskap avgjørende.


Tett samarbeid

Prosjekteringen gjøres av Sandnes kommune, ved Arnulf Martinussen.

– Stemmer de eksisterende tegningene med det dere finner i grøfta?
– Ja, svarer Brynjulf Grødeland. – Stort sett har det vært godt samsvar, men utførende har så å si arbeidet hånd i hanske med planleggingen. Vi hadde delvis planene ferdig opp til Kiwi Vågsgata da vi startet, med noen justeringer. Ut over det, har prosjekteringen gått parallelt med utførelsen, forteller han.

Blant utfordringene er størrelse og vekt på kummene, samt plassering og utførelse. De lykkes med gjennomføringen ved å ta ett skritt om gangen. De største kummene monteres med mobilkran.

Innpå eksisterende kloakk

– Dere har også koblet dere innpå den eksisterende kloakkledningen?
– Ja, vi har vært nødt til å koble om den eksisterende kloakkledningen tre ganger. For å kunne gjennomføre det, har vi etablert ny midlertidig spillvannsledning rundt, koblet av ledningen ved bruk av spjeld og så pumper vi spillvannet rundt midlertidig.

– Har det gått greit?
– Ja, det har det. Vi har brukt en pumpe dimensjonert for 250 liter spillvann i sekundet for å være sikre på å ha tilstrekkelig dimensjonering. Arbeidet har vi planlagt etter været. Dette kan ikke gjøres i regn, da blir det alt for store vannmengder i grøfta, svarer Byberg.

En av spesialkummene med istøpt gjennomgående ledning, som Skjæveland har levert til prosjektet.

Arbeider under havnivå

Vann har de uansett i grøfta. Arbeid i grunnen i sentrum av Sandnes gjøres på utfylt masse. Det betyr at Brynjulf Grødeland og folkene hans arbeider under havnivå, med saltvann i grøfta. Ved Spinn er de kommet opp til kote -1,5, de startet på minus 3. Frem til sommerferien i år benyttet de et vakuumpumpesystem for å drenere sjøvannet kontinuerlig ut av grøfta.

Etableringen av den nye vannledningen er noe enklere enn spillvannsledningen, da vannledningen kan legges på ulike nivå. Men dimensjonen er på DN 200, den må stemples av i kryssene og legges frostfritt.

– Vi har også nettet for fjernvarme og -kjøling å ta hensyn til. I Vågsgata ligger vannledningen på parksiden. Når vi skal krysse, må vi først over våre egne spillvanns- og overvannsledninger, så under fjernvarmen. Den ligger i samme sjiktet som vannledningen. I verste fall må vi bende både opp og ned. Stedvis må vannledningen krysse mellom de andre ledningene. Ned mellom spillvann og overvann, så bendes ledningen tilbake igjen for å gå under, beskriver Grødeland.

– Hvordan klarer dere å holde styr på alt?
– Vi tenker høyde hele tiden, vi må ta en del på erfaringen – pluss – du ser jo det som ligger i bakken, svarer han med et beskjedent smil.

Nå foregår arbeidene sør i sentrum. Her er grøfta på kotehøyde -1,5m.

Samt høyspent og gass

Noen steder ligger det også eksisterende gassledninger, som skal krysses. De ligger for sikkerhets skyld på samme høyde som fjernvarmen kommer i. Gassledningen og høyspentledningen er i drift, og det varierer hvor de ligger.

Langs hele Vågen har de montert slisserenner i overflaten, og i stort sett hele strekket skifter de ut ledninger for gatelys, samtidig som det legges fiber.

– Det er ekstremt komplekst og kritisk. Alt skal fungere mens dere gjør jobben, og dere må ta hensyn til sikkerheten, både for byens befolkning og arbeiderne. Hvordan er dette mulig å gjennomføre?

– Vi må ta tiden til hjelp, det nytter ikke å ta noen snarveger. I kryssene samarbeider vi med prosjektleder hos Lyse, og noen steder må vi gjøre avvik. Det er tillatt så lenge det gjøres riktig, svarer de to.

I krysset Vågagata - Julie Eges Gate lå i utgangspunkt en spillvannskum, men så krysser overvannsledningen fra sentrum, parallelt med jernbanen, gjennom kummen. Her fra forberedelsene til kum-montasjen.

Tett kum-samarbeid

I skrivende stund har prosjektet møtt på en ny uventet hindring. Oppvarmingen av Bystasjonen skal legges om fra gass til fjernvarme. Der fjernvamerøret skulle føres inn i bygget, møtte de på en gammel drager. De arbeider fortsatt med å finne løsningen. Men alt i alt har arbeidet gått usedvanlig bra. Suksesskriteriene er god planlegging, is i magen og mye erfaring.

Montasjen av en spesialkum i krysset Vågsgt. og Julie Eges Gt.– Kommunen velger å gjøre dette i egen regi. Det kan knapt prises, derfor er det vanskelig å sette jobben ut på anbud. I tillegg er vi opptatt av å ha kontroll på dette selv. Sandnes har vært en av kommunene som er opptatt av å gjøre ting i egen regi, beskriver prosjektlederen.

Kommunen har selv personell og lastebiler, og leier inn gravebistand etter behov.
– Så samarbeider vi tett med Skjæveland når vi bestiller spesialkummer. Det er betydelige plassbegrensinger i grøfta. Det handler om ledninger som skal ut og inn, eksisterende rør, forskjellige rørtyper, høyder og dimensjoner, samt utfordringer knyttet til kryssinger gjennom kummene, oppsummerer Byberg.

Bildet er av en spesialkum med istøpt rør. Hele overvannsrøret går i strekk gjennom spillvannskummen. Denne kumløsningen er det flere av, vekten varierer fra 12 til 14.5 tonn.


Prosjektet er ferdig når de er kommet opp Gjesdalvegen, like forbi den gamle jernbanestasjonen, sannsynligvis en gang i løpet av våren 2022.

Men gravingen i sentrum er ikke ferdig med det. Senere skal rørnettet renoveres i Julie Eges Gate opp til St. Olavsgate, fra Olav 5. plass til Langgata. Vi regner med å komme tilbake med mer fra VA-nettet i sentrum.Spesialprodukter kan være så mangt.

Står til «meget++»!

– For oss i Skjæveland Cementstøperi har det vært både utfordrende, spennende og lærerikt å få være med Sandnes kommune i dette svært kompliserte prosjektet. Vi har jobbet tett opp mot både planleggere og de utførende gjennom hele prosessen, og hatt flere møter der vi sammen har kommet frem til de beste og mest optimale løsninger underveis.

Slike prosesser er særdeles lærerike for oss, og vi får masse erfaringer som vi tar med oss videre til fremtidige prosjekter, beskriver salgsleder hos Skjæveland, Inge Furenes.

– Det er samtidig på sin plass å berømme den jobben kommunens folk har utført i prosjektet. For den menige mann i gata oppleves nok dette som en saktegående graveprosess som kun er til hinder i hverdagen, men for alle innvidde vil prosjektet framstå som et av de mest avanserte avløpsanlegg som er utført i denne regionen. Masse erfaring og å ta tiden til hjelp er nøkkelfaktorer, som Brynjulf så treffelig har uttalt tidligere i denne artikkelen.

Dette står til «meget++»! Vi takker for tilliten vi har blitt vist fra kommunens side og ser fram til kommende utfordringer i de videre leveransene til prosjektet, understreker Skjævelands salgsleder.

Fra ett av besøkene Skjævelands salgsleder, Inge Furenes har hatt i prosjektet. Inge med hvit hjelm på røret til høyre i bildet.

Mer langlesing fra Sandnes kommunes omfattende arbeid i sentrum kan du lese her, og her.