Bannerbilde

Skjæveland Gruppens overvanns- og produksjonskompetanse

Skjæveland Gruppens overvanns- og produksjonskompetanse

Skjæveland Gruppen skal være en verdifull ressurs og bidragsyter til å løse dagens og morgendagens utfordringer og oppgaver.

Tekst: Inger Anita Merkesdal   

Skjæveland Gruppen består av Skjæveland Cementstøperi AS, Multiblokk AS og Storm Aqua AS.

Skjæveland Cementstøperi en av Norges største produsenter av VA-varer i betong og har i en årrekke vært landets mest innovative produsent av prefabrikkerte betongprodukter for overvannshåndtering. Selskapet ble etablert i 1946, nettopp for å løse en konkret utfordring.

Multiblokk er en betydelig produsent av heller, belegningsstein og andre betongelementer - i prinsippet alt som er synlig over bakken. Multiblokk var tidlig ute med en serie permeable dekker, og supplerer Skjævelands produkt innen overvannshåndtering.

Storm Aqua er et kompetanseselskap for overvann, etablert i 2015. Storm Aquas oppgave er å bistå med kunnskap og løsninger knyttet til bærekraftig og fremtidsrettet klimatilpasset overvannsdisponering.

Kummer og rør for vegbygging har i alle år vært en sentral del av Skjævelands produktsegment. Da økt urbanisering kombinert med endret nedbørsmønster gav behov for lokal overvannshåndtering, svarte Skjæveland allerede i 2007 med å utvikle en infiltrerende sandfangkum. Denne er senere videreutviklet til tre Storm-kummer, som dekker ulike behov.

Skjæveland har også utviklet avrenningssystem som både samler opp og infiltrerer overvann, blant annet i vegoppbyggingen, og skapt løsninger som tar overvann i bruk for vanning av vegetasjon eller forbruksvann.

Klikk her så kommer du til alle våre produkter for overvannsdisponering.

Klima 2050:

I februar 2016 ble Skjæveland Gruppen tatt opp som industripartner i Klima 2050. Prosjektet gjennomføres i regi av Norges forskningsråd, og skal utvide kunnskapen om hvordan vår infrastruktur skal tilpasses til klimaendringer. Klima 2050 har deltagere fra forskningsinstitutter, offentlige etater og industripartnere.