Klimaendringer, økt byggeaktivitet og kapasitetsbegrensninger i ledningsnettet gir økte utfordringer med håndtering av overvann. Myndighetene legger derfor opp til at avrenningen skal reduseres og at overvann i størst mulig grad skal håndteres lokalt.

Infiltrasjon kan i noen tilfeller være en løsning. Myndighetene ønsker da en dokumentasjon på infiltrasjonsegenskapene.

Infiltrasjon er inntrengning av vann i løsmasser eller oppsprukket fjell. Infiltrasjon kan imidlertid ikke benyttes ukritisk. Noen forhold må være oppfylt.

1. Grunnen må ha infiltrasjonsevne. Den avhenger av egenskapene til de underliggende massene. Sand og grus infiltrerer godt, mens fast fjell og leire infiltrerer svært lite.

2. I grunnen må det være plass til vannet. Det må derfor være god avstand til grunnvannet.

3. Grunnvannet må kunne transportere vannet bort. Det må være bevegelse i grunnvannet

4. Det er avgjørende å ha kunnskap om hvilken vei vannet finner i grunnen, slik at det ikke fører til problemer nedstrøms.

Infiltrasjonsmålinger på et tidlig tidspunkt i byggeprosessen kan åpne opp for kostnadseffektiv overvannshåndtering.

Beskrivelse av arbeid ved infiltrasjonsmålinger

Infiltrasjonsmålinger gjennomføres på en standardisert måte ved hjelp av et infiltrometer.

Vi har velegnet og spesialkonstruert utstyr til dette. Utstyret plasseres i kommende infiltrasjonsflate, grunnen mettes med vann og deretter måler vi hvor fort vannet trenger ned i grunnen. Dermed kan permeabiliteten og infiltrasjonsevnen beregnes.

Antall målepunkter avhenger av de lokale forholdene. Vi anbefaler minimum 2 målinger.

Infiltrasjonsmålinger omfatter:

  • Vurdering av området, grunnforhold, flomproblematikk og lokalisering av målepunkter.
  • Rigging, transport og nedrigging.
  • Måling av infiltrasjonskapasitet og kornfordelingsanalyse av jordprøver
  • Beregning og dokumentasjon av resultater.

Infiltrasjonsmålinger skal gjennomføres i kommende infiltrasjonsflate for å være representative. I mange tilfeller er det nødvendig grave ned til kommende traubunn. Er grunnarbeidene ikke påbegynt eller er det ikke gravemaskin i området, kan vi organisere graving.

Graving omfatter:

  • Innhenting av gravemelding.
  • Rigging, transport, graving, igjenfylling, maskinplanering og nedrigging.

Rapportering skjer i form av en kortfattet rapport. Den dokumenterer resultater og gir en vurdering av mulighetene for lokal infiltrasjon.

Last ned vårt faktaark om Storm Aquas bistand ved infiltrasjonsmålinger.