Skjæveland Gruppen er involvert i to pilotprosjekt som nevnes i rapporten, Høvringen i Trondheim og FV 505 i Sandnes. Dette er eksempler på forskning hvor en arbeider for å utvikle naturbaserte løsninger.

Tittelen på årsrapporten fra Klima 2050 er Innovasjoner for redusert samfunnsrisiko mot 2050. Her kan du laste ned årsraporten for 2018.

Rapporten innledes med en oversikt over utfordringer og løsninger. Den publiserte rapporten er på engelsk. Informasjonen nedenfor, knyttet til regelverket, kommuneplaner og byggesaker, robust teknologi, naturbaserte løsninger samt incitamenter og forretningsmodeller, er hentet fra den norske versjonen.

Regelverket

Det norske lovsystemet, inkludert byggeforskriften, er i dag funksjonsbasert og tar på den måten høyde for et klimatilpasset bygd miljø. Lovsystemet er foreløpig vagt når det gjelder hvordan klimaendringer skal tas hensyn til. Det er behov for revisjoner og større tydelighet. Klima 2050 utvikler derfor et rammeverk for klimatilpassing av bygninger som hjelp til prosjekterende i å svare opp de klimautfordringene bygningsregelverket peker på.

Kommuneplaner og byggesaker

Løsninger ligger også i tydeligere tiltak for klimatilpasning i kommunale planer og byggesaker. Kommuner er viktige aktører og premissgivere. Trondheim kommune er partner og en pådriver for arbeidet med å få inn større bevissthet om og gode løsninger for klimatilpasning i plan- og byggesaker. For å få inn aktører med riktig klimatilpasningskompetanse i prosjektene har Klima 2050 utarbeidet sjekklister for klimatilpasning av byggeprosjekt.

Robust teknologi

Samfunnet trenger mer robuste teknologiske løsninger, både hardware-løsninger (for eksempel byggeteknikk), og software-løsninger (for eksempel programvare). Varsling er et eksempel på en viktig teknologi som utvikler seg. Den må gjøres mer «treffsikker» og relevant. Klima 2050 bidrar med kunnskap til innovasjoner innen både byggetekniske løsninger og programvare.

Naturbaserte løsninger

Det er behov for å ta tilbake naturen i framtidens løsninger. Nyere løsninger for håndtering av overvann bygger i stor grad på prinsippet om at det skal fordrøyes åpent og på naturlig vis. Naturbaserte løsninger er også et viktig prinsipp for skredsikring. I tillegg til å være risikoreduserende tiltak, kan denne typen løsninger bidra til å skape bedre fysiske miljøer med områder for opplevelse og biologisk mangfold. Klima 2050 forsker på effekter av ulike fordrøyende løsninger i storskala oppsett gjennom pilotprosjekter som Høvringen i Trondheim og FV 505 i Sandnes.

Fra etableringen av et fordrøyende tak, et Urbant uterom, på Lilleborg Terrasse. Arbeidet ble utført av Sola Hage & Anlegg.

Incitamenter og forretningsmodeller

Løsningene ligger også i bedre incitamenter for klimatilpasning og nye forretningsmodeller for aktørene i markedet. I dag blir en i liten grad premiert for å drive forebyggende klimatilpasning, dette vil endre seg mot 2050. Klima 2050s forskning kan være utløsende for endringer i organisasjoner og for beslutningsprosesser.

Masterstudenter

Opprinnelig var ambisjonen at 50 studenter skulle skrive sine masteroppgave i forbindelse med Klima 2050, i løpet av senterets åtte års eksistensperiode. Det målet er imidlertid allerede innfridd. Blant disse er Dennis Kliewer som leverte sin master knyttet til Alma regnbed, vinteren 2018.

Nettop Alma regnbed, som er et av overvannsverktøyene til Skjæveland Gruppen, er av
EU-programmet BRIGAID valgt ut som en av seks innovasjoner for å motta finansiering og kompetansestøtte for videreutvikling. Også dette er beskrevet i årsrapporten.

Fordrøyende løsninger

Det regner 20 prosent mer i Norge i dag enn det gjorde for 100 år siden. Under kraftige nedbør reduseres Under et besøk på Skjæveland Gruppens testfelt under Klimatilpasningsdagene 2017. Betongsteinene nederst til høyre er et eksempel på et fordrøyende tak.   grunnens kapasitet, og evnen til å absorbere overvannet.

Hyppigere og kraftigere regn øker blant annet problemet med at veivann etter krafige regnskyll forurenser vassdrag og grunnen.

Et pilotprosjekt i Klima 2050 vil teste en ny metode for behandling av vegvannet fra fylkesvei 505 Skjæveland - Foss-Eikeland i Sandnes. Skjæveland fikk nylig tildelt forskningsmidler fra Norsk forskningsråd, til forskning og utvikling av dette anlegget.

Forskningen som gjennomføres på Høvringen knyttet til fordrøyende tak, hvor Multiblokks er tungt representert, er også blant prosjektene som nylig fikk tildelt forskningsmidler fra Norsk forskningsråd. Også dette pilotprosjektet beskrives i rapporten.