Montasje av Box Culvert

Nye firkantede betongrør, med fastlimt pakning og muligheter for vinkling både horisontalt og vertikalt, løser en gammel utfordring i Sandnes sentrum. Slikt vekker interesse.
Box Qulvert Lunden befaring 20
Tekst: Inger Anita Merkesdal

I Lunden, like ved rådhuset i Sandnes, er Nordbø Maskin i ferd med å legge om 300 meter av Stangelandsåna. Elven ligger i en gammel betongkulvert. Den erstattes nå av nye firkantrør kalt Box Culvert. Arbeidet skyldes kommende boligbygging, et prekært behov for utbedring av hovedkloakken som ligger i rør i kulverten, samt ønske om å åpne elveløpet i tilknytning til kirkegårdenog parkområdet.

Høy vannkapasitet

I området er det betydelig annen nedgravd infrastruktur. I tillegg må en ivareta hensyn til kryssende vei, høyden på bekkeløpet samt økte nedbørsmengder som følge av klimaendringene. Røret som Stangelandsånå skal renne gjennom må være romslig nok til å ta opp store vannmengder, selv om det er lite å gå på i høyden. Derfor ønsket en å benytte firkantrør.

– Når vann-nivået i Stangelandsånå stiger, kommer elven til gå ut i bredden fremfor høyden. Da får vi plass til både elven, veiene og kryssende ledninger, forklarer Odd Arne Vagle, prosjektansvarlig i Sandnes kommune.

Box Qulvert Lunden befaring 25
Mye øvrig infrastruktur, kommende økt vann-nivå og utfordringer med høyder gjorde at Sandnes kommune trengte firkantede betongrør.

Unikt produkt

Da han henvendte seg til markedet, oppdaget han at det ikke var noe produkt som svarte til behovet. Derfor utlyste kommunen en konkurranse. Den vant Skjæveland, som ifølgeVagle, har gjort en betydelig designjobb.

– Vi ble presentert for prosjektet og oppdaget at i dette området er det kurvaturer både vertikalt og horisontalt. Derfor måtte vi utarbeide et produkt med løsning for å ta opp ulike radier på kurvaturene, beskriver Aage Gjesdal fra Skjæveland.

Firkantrørene som benyttes er to meter brede og halvannen høye, men kan snus og monteres på høykant. Skjæveland leverer Box Culvert med fastlimt pakning av samme kvalitet som i ig-rørene, for å kunne garantere tetthet over tid.

Box Qulvert Lunden befaring 7
Fra befaringen på anlegget, hvor målet var å høste erfaringer.

Høstet lærdom

I forbindelse med bygging av nytt regionsykehuspå Ullandhaug skal det benyttes firkantede rør ved to anledninger. Da arbeidet i Lunden var kommet godt i gang, besøkte prosjektleder Helse Sørvest, representanter fra Cowi - som har ansvar for å prosjektere VA-løsningene ved sykehuset, representanter fra Sandnes kommune, pakningsleverandøren Trelleborg, Skjæveland Cementstøperi og Storm Aqua-anlegget i Lunden.

Målet var å høste erfaringer og å snakke med anleggsfolkene. I befaringen inngikk også et besøk på fabrikkområdet, hvor elementene ligger lagret frem mot montasjen.

Nordbø Maskin monterte også Box Culvert i bydelen Hommersåk, i forbindelse med et hastetiltak ved utgangen av 2017. I den forbindelse uttrykte både anleggsfolkene og Odd Arne Vagle forbauselse over hvor enkelt det er å montere Box Culvert, og hvor tette og fine skjøtene blir.

Prosjektet vekker betydelig interesse.

Økt driftssikkerhet

Fordi Skjævelands Box Culvert-elementene kan legges i kurve, vil elven kunne bukte seg i terrenget. Alternativet er å legge rette strekk og å benytte kum-punkt for vinkelendringer. Den løsningen gir unødige kummer, dårligere hydraulikk og økt fare for driftsproblemer med mulige påfølgende tilstoppinger.

– Vi kjenner ikke til noe tilsvarende Box Culvert, verken nasjonalt eller internasjonalt, sier Gjesdal.

Box Culvert kan også benyttes til infrastruktur som kabler, gassrør, fjernvarme, strøm, IT, ventilasjon. I storbyer i utlandet benyttes dette prinsippet ofte, for å slippe å grave opp gatene når det skal foretas vedlikeholdsarbeid. Da blir alt vedlikehold og utskifting gjennomført under bakken, uten at noen merker det på overflaten.

På landsbasis er det stor interesse for prosjektet. Skjæveland har fått flere henvendelser, hvor spørsmålet er om hvilke størrelser som kan leveres. Som følge av disse henvendelsene vil produktspekteret etter hvert bli utvidet.

Box Qulvert Lunden befaring 35

Fakta

De første Box Culvertene i sitt slag ble utviklet i Sandnes, for et prosjekt i Sandnes sentrum. Før prosjektstart ble elementene benyttet til å avverge et veisammenbrudd på Hommersåk.

Skjævelands Box Culvert kan legges i kurve, med flere alternative krumninger, samtidig som en opprettholder den samme gode funksjon.

I skjøtene på Skjævelands Box Culvert-element er en gummipakning. Denne sørger for at skjøtene blir varig tette, og kan oppta litt bevegelse i grunnen, uten å ta skade.

Rør som er to meter brede og halvannen meter høye gir grunnere grøfter, og bedre volum i tverrsnitt.