Flomsikring i byfornying

Overvannshåndtering er et sentralt tema når havneområdet i Sandnes sentrum omgjøres fra gamle industriarealer til fremtidsrettet bysentra. Skjæveland, Multiblokk og Storm Aqua er involvert.
3336
Tekst: Inger Anita Merkesdal

I byens indrefilet skal flunkende nytt rådhus, bankbygg, leiligheter og hotell speile seg i vannet, mens ny infrastruktur, blant annet med grønne drag og parker, skal gi behagelige og gode rammer. Det samme gjør nærheten til fjorden.

Men klimaendringene vil gi havstigning. I fremtiden vil fjorden stå 50 cm høyere i Vågen. Bykjernen er stort sett flat, ligger lavt og er allerede flomutsatt.

Dette er gjort

For å ruste seg mot et nytt havnivå har nye bygg i Sandnes sentrum allerede i flere år blitt bygget med vanntette løsninger opp til 2,10 meter over havet. Gulvhøyden i nederste etasje i nybygg er hevet til 2,20 meter og arbeidet med å heve selve gatene, som et ledd i sikring mot oversvømmelse, startet i fjor.

Odd Arne Vagle, seniorrådgiver for Bymiljø, tok i 2011 initiativ til prosjektet: ”Vann i By – Havstigning og Ekstremnedbør”, hvor en med utgangspunkt i Støperikvartalet arbeidet frem tekniske løsninger for å forebygge at store deler av sentrum vil være under vann når havet stiger. I Sandnes handler flomforebyggingen om flere faktorer, blant annet: Den delen av overvannsnettet som ligger for lavt, må erstattes av et høyere system. Kapasiteten på overvannsnettet må økes. Overvann må i størst mulig grad infiltreres direkte til grunnen. Dette arbeidet er startet i Støperikvartalet og videreføres i havneområdet.

3335
På grunn av kommende havstigning utrustes Havneparken med fremtidsrettede overvannsløsninger forklarer seniorrådgiver for Bymiljø i Sandnes, Arne Vagle.

Et attraktivt areal

Nå etableres en gjennomgående promenade langs hele Vågen, på nordsiden skal det også anlegges en park, med til dels store trær. Ytterst mot fjorden ligger nybygget Havnespeilet, hvor Sandnes sparebank er største leietaker.

Nivået på det nye kaiområdet er hevet fra ca. 1,50 over havet til om lag 2 meter over havet. Dette ivaretar det nye stormflo-nivået. Nederste nivå på bygningene er minimum 2,10 meter over havet, og arealet er utformet slik at alle flater heller mot fjorden.

Rett i vannet

På bysiden av Havnespeilet dekkes overflaten med permeabel betongstein fra Multiblokk. Dette dekket slipper vannet ned i grunnen, hvor det siver nedover og ender i fjorden. Som et nødoverløp, og en egen flomsikring ved monsterregn, er det etablert et fordrøyningsmagasin av avrenningssystemet Basal Qmax Storm.

Dersom overvannsmengden mot formodning blir så betydelig at regnvannet samler seg og stiger på overflaten, vil det følge rennesteinene på toppen av Qmax Storm til nærmeste nedløpsrist, og samles i rørmagasinet i bakken. Derfra føres det til et infiltrasjonssandfang hvor det er implementert en overflate tilsvarende Qmax Storm.

Basal Qmax Storm ble utviklet i forbindelse med prosjektet ved Støperikvartalet, og har blitt videreutviklet med denne nye kumløsningen her i Havneparken.

DSC 3869
Skjæveland har i samarbeid med Multiblokk og Storm Aqua utviklet helhetlige løsninger for håndteringen av overvann for Havneparken.

Offentlig privat samarbeid

Fra kummen slippes vannet ned i fjorden.

– Dette utviklingsarbeidet har vi gjennomført som en fornyelse av utviklingskontrakten vi opprinnelig etablerte i forbindelse med Støperikvartalet, forklarer Aage Gjesdal, daglig leder i Skjæveland.

Sandnes kommune er den største grunneieren, i og med at det er havneområdet som transformeres. Bymiljø i Sandnes har en aktiv rolle i arbeidet med klimatilpassing og arbeider aktivt med flere prosjekter, blant annet dette.

– Drivkraften vår er å arbeide frem alternative måter for overvannshåndteringer. Blant annet skal vi arbeide mer med permeable dekker og bruken av dette. Der har Multiblokk en aktiv og sentral rolle, og er med på å både teste ut og dokumentere effekten. Det er spesielt med et så tett samarbeid når det gjelder kvalitetssikring på utførelsen og driftsfasen. Offentlig og privat utviklingssamarbeid er en konstruktiv og god måte å arbeide på, hvor vi står sammen om løsningene. Det gir mye større mulighet for å være kreativ og utviklende, sier Odd Arne Vagle, seniorrådgiver for Bymiljø.

Som en del av Havneparkprosjektet skal det også utvikles løsninger for å kombinere overvann med grønn struktur, planter og trær i urbane strøk.

– Vi skal arbeide med fremtidsrettede blå-grønne muligheter for å være i forkant når det gjelder løsninger knyttet til alternativ avrenning, forklarer han.

DSC 3866
Som et nødoverløp, og en egen flomsikring ved monsterregn, er det etablert et fordrøyningsmagasin av avrenningssystemet Basal Qmax Storm langs bankbygget.