Fotrør: Raskere, rimeligere og redusert belastning

«–Vi går i dybden», sier entreprenør Mellemstrand AS om seg selv. Det gjør de nå også, i den dype og brede grøfta som etter hvert skjærer seg gjennom dyrket mark fra Grudakanalen i Klepp på Jæren.
Fotrør Klepp Mellemstr 38
Tekst: Inger Anita Merkesdal

De monterer nok en ledning for overvann, men denne er annerledes.

Like nord-vest for kommunehuset på Klepp etableres en overvannsledning. Den er en del av et omfattende flomsikringsprosjekt som gjennomføres etter anbefalinger av et tysk firma, ledet av dr.ing. Halvor Øverland. Han har kartlagt utfordringer og beskrevet muligheter knyttet til overvann på «halve Jæren», etter storflommen i august 2014.

Både kommunen og entreprenøren ønsket å benytte Fotrør på prosjektet. Det kan nok likevel ha vært litt spenning før selve montasjen startet. Var det noen tvil, så er den fjernet nå. Arbeidet går raskere enn ventet, og med betydelig redusert behov for frakt av masse, på grunn av de store rørdimensjonene, blir prosjektet rimeligere enn tradisjonelle rør, helt uansett.

Fotrør Klepp Mellemstr 40
Mellemstrand skal legge omlag 900 meter Fotrør i prosjektet på Klepp

Kommunens representant

Hovedgrøften blir totalt om lag 900 meter. Deler av denne blir riktig dyp, i korte strekk skal de fire meter ned. Noe av arbeidet gjøres i fjellgrunn, det meste går gjennom leirholdig masse med matjord på toppen.

Åge Jensen, fagansvarlig for vei, vann, avløp og renovasjon i Klepp kommune, er kommunens leder for prosjektet. Dette er igjen en del av Sporafjell/Boreringen- prosjektet hvor Kruse Smith er utbygger. Det er også Jensen som gjennomførte overvannsberegningene og dimensjoneringene av ledningen.

Fotrør Klepp Mellemstr 6
Åge Jensen, fagansvarlig for vei, vann, avløp og renovasjon i Klepp kommune.– Opprinnelig planla vi å benytte tradisjonelle betongrør, med tradisjonelt fundament under og grøftesingel som komprimeres, på vanlig måte. Men det ville blitt særdeles kostbart, sier han.

Reelle kostnadskutt

Skjævelands Fotrør - O er innvendig som et ordinært ig-rør, men har et nedre integrert betongfundament. Dette unødiggjør komprimering i nedre kvartsirkel. Fordi en unngår komprimeringen, kan en i mye større grad benytte stedlige masser til omfyllingen. Dette gir betydelig besparelse. Både under montasjen, og fordi en i mindre grad slipper å kjøre vekk overskuddsmasser og å frakte inn edle omfyllingsmasser.

Kjetil Aanestad hos Skjæveland Cementstøperi AS har regnet på det.

– Partene i prosjektet er opptatt av å skape varig tette løsninger, og å ta de avgjørelsene som er riktige økonomisk sett. I dette tilfellet er det enkelt. Jeg har foretatt en beregning som viser at ved å bruke stedlige masser sparer de inn 4 – 500 kroner meteren på DN-1200 rørene. Besparelsen er langt høyere på DN-1400 og tilsvarende mindre på DN-800, forklarer kalkulatøren.

Det viser seg også at rørene er enklere å montere, og at arbeidet derfor går raskere, enn ved ordinære sirkulære rør.

Fotrør Klepp Mellemstr 24
Arbeidet går unna. Daglig leder i Mellemstrand anslår en reduksjon på 25 prosent av arbeidstiden ved montasjen.

Mindre heft

Anleggsarbeiderne på jordet har tid til en prat.

– Det går fint å montere fotrørene. Andre rør, som er såpas store, kan synke ned i grunnen under arbeidet. Disse står dønn på sålen, forklarer de.

Fotrørene har i tillegg en fals i muffeåpningen, som gjør at du slipper å få singel i muffen.

Nederst i grøfta ligge et tynt avretningslag med singel. Ut over det skal de benytte stedlige masser i grøfta. Arbeidet utføres av en maskinfører, en lærling og en formann, som deltar når rørene jekkes sammen. For øvrig går formannen til og fra, og arbeider med annet innimellom.

Fotrør Klepp Mellemstr 39
Maskinfører Eirik Berge trives med å montere Fotrørene. Det er nytt og enklere, derfor er det kjekt mener han.
Fotrør Klepp Ole Morten Mellemstr
Daglig leder, Ole Morten Mellemstrand, har regnet på det.

Ole Morten Mellemstrand, daglig leder i entreprenørselskapet, bekrefter at det var riktig å velge fotrørene fra Skjæveland på prosjektet.

– Med fotrørene får du en helt annen stabilitet i montasjen. Når du setter ned røret, så står det der. De tradisjonelle sirkulære rørene har så lite å stå på. Det gjør at de er mindre stabile og lett beveger seg skjevt under montering. Det forenkler montasjen mye, sier Mellemstrand.

Tid i tall

Ingeniøren finner frem kalkulatoren.

– Vi har montert opp mot 17 rør om dagen, det føler vi er ganske bra. Jeg mener vi nok kan spare opp mot 25 prosent av arbeidstiden på selve monteringen. I tillegg kommer besparelsene fordi vi slipper å frakte inn og ut masser. Denne besparelsen spiser opp merkostnaden for rørtypen, og vel så det.

Jeg tror nok også styrken og kvaliteten blir større med disse rørene, fordi en slipper det krevende arbeidet med å få pakke innunder i nedre kvartsirkel på så store dimensjoner, beskriver den erfarne mannen.

Selskapet han leder ble etablert i 1969 av hans far, Odd Magnor Mellemstrand. Ole Morten overtok ansvaret i 2011, men faren er fortsatt med som vaktmester i driften. Nå består arbeidsstokken ute av 25 mann, og hovedarbeidsområdet til Mellemstrand er nå som før vei, vann og avløp. Dette kan de.

Fotrør Klepp Mellemstr 2
Med dimensjonene og dybdene det er her, er dette et typisk eksempel på et prosjekt hvor disse rørene er selvskrevne, mener kommunens mann.

Selvskrevne på prosjektet

Tilbake til Klepp kommune.
Hva var årsaken til at Åge Jensen valgte å anbefale Fotrørene fra Skjæveland til prosjektet?

– Under et fagtreff fikk jeg øynene opp for fordelene ved fotrør, beskriver han.

– Men rørene koster mer enn ordinære ig-rør?

– Ja, det gjør de. Likevel - med de dimensjonene og dybdene vi har her, så er dette et typisk eksempel på et prosjekt hvor disse rørene er selvskrevne. Det er riktignok et pionerprosjekt for oss, men skal utviklingen gå fremover må noen våge å ta sjansen. Jeg har satt meg inn i dette, inkludert et annet prosjekt som er gjennomført med disse rørene. Jeg kan ikke se hva som skulle kunne gå galt, sier han bestemt.

Avgjørelsen om å velge fotrør er ikke tatt av ham alene, men etter hans anbefaling.

Fotrør er raskere, rimeligere og gir redusert belastning.