Infiltrerer åtte tusen kvm. industri

På industriarealet infiltreres alt overvann på egen grunn, via et konstruert lavbrekk, permeable dekker og Qmax Storm- rør med infiltrasjon til grunnen. Alt prosjektert og levert av Skjæveland Gruppen.
Foss Eikeland opparbeiding struktur 5
Tekst: Inger Anita Merkesdal

Hermod Teigen AS etablerer oppsamlings- og miljøsaneringsanlegg for bilvrak og skrapmetall på Foss-Eikeland.


Anlegget blir oppført på en 8 000 kvadratmeter stor tomt. Det skal romme et industribygg på 2 000 kvadratmeter og et overdekket arbeidsområde på 1 000 kvadratmeter.

Alternativ løsning

Gjennom reguleringsbestemmelser for området krevde kommunen at overvann skal håndteres gjennom regnbed, i størrelse fem prosent av ubebygd areal. Dette er en løsning som i all hovedsak baserer seg på infiltrasjon.


Stian Omdal Cowi
Stian Omdahl i COWI.


Stian Omdahl fra COWI ble engasjert til å prosjektere anlegget. Nå har kommunen gitt aksept for den alternative løsningen som bygger på infiltrasjon via Basal Qmax Storm og en spesialkonstruert ifs-kum, beskrevet av COWI.

Må velge riktig

Ettersom alt overvannet skal håndteres gjennom infiltrasjon, gjennomførte COWI fire infiltrasjonstester på området. Tre av testene avslørte at store deler av området hadde dårlig eller ingen særlig infiltrasjon, mens ett område nord på tomten med sandige oppfyllingsmasser hadde svært god infiltrasjon.

Infiltrasjonstesting industritomt 1
Fra intiltrasjonstestingen som viste at ett område av industriarealet egner seg for infiltrasjon.

På bakgrunn av dette valgte Omdahl å forme grunnen, for å lede overvannet riktig vei. I praksis har han tatt traubunnen i bruk som et ledd i overvannshåndteringen.

Fire ifs- sandfangkummer plasseres i et konstruert lavbrekk, og sammenkobles med ca 100 meter Basal Qmax Storm.

Tre-trinns plan

Overflatevann vil bli ledet på tett dekke ned i Qmax Storm elementene, som igjen leder vannet til nærmeste its-kum.Ettersom elementene er lagt med fall, vil vannet bli ledet videre i disse frem til neste ifs-kum, og så videre. Det siste leddet i kjeden er en spesialkonstruert 2 000 mm X 2 000 mm ifs-kum. Skulle heller ikke denne klare å håndtere nedbørsmengden, vil vannet stue seg opp i rørene, og tilslutt gå i de perforerte sideløpene/overløpene i Qmax Storm elementene og bli fordelt ut i områdets forsterkningslag.

Full Size Render 1
Løsningen ble å legge traubunn med fall i lengderetning, slik at alt vann som når traubunn får en naturlig avrenning ned mot infiltrasjonsområdet.

V-formet traubunn

– Ved å utforme systemet på denne måten gir vi de tre første IFS-kummene sjansen til å infiltrere små mengder vann på stedet. Ved større nedbørsmengder vil vannet bli ledet mot infiltrerende masser. For å sikre at vi også fanger opp vann som er ledet ut i overbygningen gjennom perforerte rør, gis også traubunn en «V-form» i senter, forklarer COWIs prosjektleder.

Skjæveland, Multiblokk og Storm Aqua har bidratt med ideskisser og innspill til prosjekteringen. Storm Aqua får ansvaret for måling og dokumentasjon og vi leverer alt av kummer og rør, inkludert Qmax Storm og Multiblokk skal levere permeabelt dekke.

Profil Foss Eikeland 1
Illustrasjonen viser prinsippet for leggingen av Qmax-Storm i grunnen.
Vis bilde i full størrelse