Lyngdal: Tok hånd om nedbør i sentrum

Basert på Storm Aquas helhetlige løsninger skapes et tørt, trivelig og moderne sentrum i Lyngdal. Et permeabelt dekke og Qmax Storm er avgjørende faktorer.
Lyngdal sommer
Tekst: Inger Anita Merkesdal

Bildet over er tatt en sommerdag, noen år etter at arbeidet var startet.

Etter prinsippet om å håndtere mest mulig av overvannet lokalt, oppgraderes for tiden torget og de sentrale gatene i Lyngdal. De helhetlige overvannsløsningene inkluderer en trygg flomvei og infiltrasjon via permeable dekker, med betongheller som i tillegg reduserer NOx.

Infiltrasjon i sentrum

Permeable dekker blir brukt stadig oftere. Årsaken er blant annet at kapasitetsbegrensninger på overvannsnettet gjør det nødvendig å håndtere overvannet lokalt. Da er den innlysende løsningen å infiltrere nedbøren der den faller, så sant det er mulig. Det er det i Lyngdal, hvor bykjernen ligger på en moreneavsetning med utmerkede infiltrasjonsegenskaper.

Oppgraderer alt

Det har aldri vært noen flomhendelser i Lyngdal sentrum, likevel er både kommunen og den aktive markedsforeningen opptatt av forebyggende arbeid. Klimaendringene gir mer uforutsigbart vær, med blant annet mer intense regnbyger.

Lyngdal kommune har vokst og utviklet seg de senere årene, men det har skjedd lite i sentrum. Samtidig var det meste av vann- og avløpsnettet i sentrum klart for utskifting. Deler av nettet kunne nok blitt brukt en tid til, men når en først gikk i gang, ville en ta hele pakken. Derfor oppgraderes all infrastruktur i en omgang, og det legges opp til at nyanlegget skal ha lang levetid.

Lyngdal 2
Arkitekt Ole Ertzeid har utarbeidet skissen som en del av løsningen i Lyngdal.

Verdt å huske

Det var Lyngdal Markedsforening og Lyngdal kommune som i fellesskap besluttet å oppgradere sentrumskvartalet. Arkitekt Ole Ertzeid, en kreativ og anerkjent lokal arkitekt, har i samarbeid med Markedsforeningen arbeidet frem uttrykket i sentrum. Ole Ertzeids prinsipp for løsningen som blir skapt har vært: Etter et besøk i Lyngdal, skal du ikke glemme at du har vært her.

Sentrum skal etter oppgraderingen ha høy estetisk og fremtidsrettet kvalitet. Så mye som mulig av overvannet skal håndteres lokalt. Oppgraderingen skal være funksjonell og tilpasset naturlige sentrumsfunksjoner.

En helhetlig plan

Det er 25 år siden forrige oppgradering av bygatene i Lyngdal. Da kom sluttsummen på 800 000, beløpet ble delt på midten og dekket av kommunen og sentrumsforeningen. Dagens oppussing har en kostnadsramme på 10 millioner kroner, eksklusiv mva. og dekkes av kommunen. I tillegg kommer utgifter knyttet til sanering av vann- og avløpssystemet.

– Jeg er imponert over viljen politikerne nå viser for å satse på sentrum, sier Thor Ove Aas, daglig leder i Lyngdal Markedsforening.

Selve utbedringen ble startet etter Lyngdals-cuppen i begynnelsen av august 2016. Prosjekt Gruppen AS er byggeleder. Markedsforeningen engasjerte Storm Aqua til å ivareta håndtering av overvannet, og samtidig foreslå hvordan oppgraderingen kunne gjennomføres i praksis. Storm Aqua på sin side engasjerte COWI for å gjennomføre det arkitektoniske designet og foreta detaljprosjektering.

Graving og rørlegging Lyngdal
Hele det sentrale området av Lyngdal oppgraderes med komplett system for overvannshåndtering basert på permeable dekker.

Nye løsninger

Det er fire gater som møtes i sentrum. Deler av arealet er kjørebane, deler gågater og det oppgraderte byrommet blir tilrettelagt for myke trafikanter, samtidig som fremkommeligheten for biltrafikk opprettholdes.

I gangarealene legges betonghellen Gangbane fra Multiblokk, mens kjøre-, møblerings- og parkeringsarealene får permeabelt dekke av Gangbanehelle Dren. I grunnen ligger avrenningssystemet Qmax Storm.

Løst tradisjonelt ville en satt ned sandfang med sluker med gitte mellomrom, lagt asfalt i veibanen og formet gaten slik at vannet kunne renne mot punktslukene. Da ville veien langt tydeligere fremstått som en kjørebane.

Lyngdal aktører
Fra venstre: Thor Ove Aas, daglig leder i Lyngdal Markedsforening, konsulent Sigmund Pollestad, butikksjef Extra Kurt Homeland, Tore Haukali Hansen Skjævelands salgsleder for Agder, prosjektleder Christian Reme og Frode Svinstad, formann hos anleggsgartner Terje Håland. For anledningen står de på et nytt dekke av Gangbaneheller.

Myke premisser

– Takket være Qmax Storm og det permeable dekket, fremstår veien isteden som en elegant miljøgate. Disse løsningene har gjort det mulig for oss å forme et uterom tilpasset gående, syklende og de handlende, snarere enn å være en ren kjørebane, forklarer Stian Omdal.

Han er VA-ingeniør, arbeider hos Cowi i Stavanger og har ansvaret for prosjekteringen av overvannsløsningene.

– Med et annet belegg enn det permeable dekket, ville det ikke vært mulig å ha et tilnærmet flatt areal, uten at vannet ville samle seg i pytter og blitt stående. En annen fordel er at med et belegg som ikke er typisk for kjørebaner, så vil selve gateløpet bidra til å senke kjørehastigheten.

Legging Gangbane Lyngdal
Under det permeable dekket av Gangbane Dren er et formidabelt magasineringsvolum i form av mellomrommene i oppbygningen.

Flomdempende tiltak

Løsningen innebærer i tillegg en annen betydelig fordel. Etter ombyggingen vil torget, veibanen og alle gangarealene utgjøre et fantastisk volum for tidsforsinking av overflatevann.

– Ved å legge et forsterkningslag med fraksjon 20 – 80 mmog et bærelag uten nullstoff, er det konstruert et betydelig fordrøyningsvolum. Dette vil fungere som flomdempende tiltak ved mulig ekstremnedbør, og det helt uten at vi ha gravd ned store fordøyningsmagasin. Dette er takket være den gode oppbyggingen under den permeable steinen. Forutsetningen for at dette skal virke, er at en bygger opp kjørebanen og møbleringssonene med fraksjoner uten nullstoff, understreker fagmannen fra Cowi.

Pilotprosjekt

Betonghellene fra Multiblokk er tilført tilleggsegenskaper som bidrar til å

bryte ned grønske, sopp og NOx. Dette gir redusert begroing på overflaten. Det resulterer også i en reduksjon av NOx-innholdet i luften når det er dagslys.

Det er Lyngdal Markedsforening og Lyngdal kommune som i fellesskap bestemte at det skal benyttes et permeabelt dekke.

– Det blir mer og mer styrtregn, og når alt vannet kommer på en gang, så flyter det i gatene. Vi vil legge forholdene best mulig til rette for de handlende og handelsstanden, og ønsker å unngå vannpytter. Det skal det permeable dekket forebygge. I tillegg er det spennende dette med reduksjonen av NOx, forklarer Thor Ove Aas.

Legging Gangbanedekke Lyngdal
Gatene utformes med et lavbrekk i midten.

Detaljer

Gatene blir utformet med v-profil, med lavbrekk i senter av veiene. Hellingen på gangarealene er 2 prosent, mens den på kjørearealene er 1 prosent. Gangarealene får tett dekke, mens kjøre-, møblerings- og parkeringsarealer får permeabelt dekke for å infiltrere overvann til grunnen. I lavbrekket i senter av veiene legges det en grunn, lukket flomvei, med sandfangkummer. Under spesielle klimatiske forhold vil denne lukkede flomveien fange opp et eventuelt overløp fra det permeable dekket.

Beskrivelse

Gangarealene får et tett dekke av betongheller. Disse legges på et 30 mm tykt settelag, på eksisterende grunn. Det permeable dekket på kjøre-, møblerings- og parkeringsarealene består også av heller i betong. Overgangen mellom gangarealene og kjøre-, møblerings- og parkeringsarealene blir markert med gatestein i granitt. Det utplasseres treplantekummer, benker og sykkelstativ i sentrumsgatene.

Avrenningssystemet Qmax Storm utgjør den lukkede flomveien i kjørearealet i sentrumsgatene.

Qmax-Storm i veien

Overvannet renner ned i Qmax Storm-elementene via rister plassert direkte på toppen av elementene.

Flomveien er montert med fall mot sandfangkummene, disse er plassert i knekkpunkter.

Grunnen består av sanholdige masser med gode infiltrasjonsegenskaper, og det er rikelig avstand til grunnvannet. Overbygningen består av et forsterkningslag med 20 – 80 mm pukk, et bærelag med kornstørrelse 4 – 32 mm og et settelag på 30 mm med kornstørrelse 2 – 8 mm.

Qmax -Storm drenerer effektivt