Storm Type 2

Basal Storm Type 2 er en drenskum blant annet for eneboligtomter. Den benyttes når regnvann i all hovedsak skal infiltreres i grunnen lokalt. Kummen vil i tillegg fordrøye, og i siste instans slippe overvann kontrollert ut på kommunalt nett.

Overvannet ledes inn i kummen gjennom åpen rist og takvannsrøret som er koblet til kummen. Regnvannet infiltreres under og rundt kummen, fordrøyes i kummen og kan ved ekstremnedbør slippes ut på kommunalt nett gjennom strupet utløp.

Diameteren på åpningen i det neddykkede, strupede utøpet avgjøres for hvert enkelt prosjekt som en del av beregningen. Dette må tilpasses den aktuelle kommunes grense for maksimalt påslipp.

Betongkummen er produsert i henhold til Basal Standard. Basal Storm Type 1 inneholder: Overløpsrør DN 110, samt nødoverløp DN 110 til overvannsledning.

Totalhøyde kum justeres med standard Basal betongringer og kjegle, og tilpasses lokale forhold. Kjegletopp og rist leveres separat. Informasjonen i tabellen refererer til bunnseksjonen.

FDV & dokumentasjon
Varenr. Beskrivelse 1 DN innv. Totalhøyde i mm Godstykkelse i mm. Vekt i kg. Pris på forespørsel
40011 IFS Basal Storm DN1000 Type 2 (LOH) Komplett 1000 1,200 100 2,100