Redusert fotavtrykk med Fotrør

Isachsen Anlegg, Norconsult og Viken Fylkeskommune deler på ansvaret for oppgradering av Storgata i Lillestrøm, med tilhørende ledningsnett. Prosjektet, som benytter Fotrør fra Skjæveland, vant Byggenæringens Klimapris 2021 for sin bærekraftige massehåndtering.
Skjæveland VA anl Lillestrøm 3
Tekst: Inger Anita Merkesdal

Grunnen i Lillestrøm består av myrmasser. Setningsskader og overvannshåndteringen har lenge vært en utfordring i Storgata, en av hovedgatene i Lillestrøm sentrum. I arbeidet med å oppgradere Storgata var det derfor avgjørende å etablere gode løsninger på setnings- og overvannsutfordringene.

Skjæveland VA anl Lillestrøm 8
Det er utfordringer knyttet til kryssinger i gatene, utbygginger i Storgata samt forhold knyttet til andre entrepriser, som gjør at Isachsen Anlegg arbeider etappevis. Men arbeidet går fremover som det skal.

Masser som ressurs

Byggherre Viken fylkeskommune, Norconsult og entreprenør Isachsen har sammen lagt ned innsats for å finne bærekraftige løsninger for massehåndtering, som kan bli en miljøversting ved slike prosjekt. Blant målene var å se på alle massene som en ressurs, å oppnå høyest mulig gjenvinningsgrad og å finne kortreiste alternativer for alle massene som brukes.

De har lagt ned innsats for å redusere transportbehovet i anleggsfasen, minske forbruket av knappe ressurser - slik som kvalitetsstein og deponikapasitet, og generelt holde klimagassutslippene nede.

Så vant altså prosjektet den nyetablerte prisen Byggenæringens klimapris.

Skjæveland VA anl Lillestrøm 13
Setningsskader og overvannshåndteringen har lenge vært en utfordring i Storgata.

Miljøpris for resirkulerte masser

I begrunnelsen til juryen står det innledningsvis: «Grunnet massenes beskaffenhet var utgangspunktet for å lykkes med å oppnå store klimabesparelser og høy gjenvinningsgrad i prosjektet dårlig. Veien er tross dette bygget nesten utelukkende ved bruk av resirkulerte materialer.»

Prisen ble delt ut under Byggenæringens Klimakonferanse i Oslo rådhus. Formålet med prisen er å synliggjøre de beste løsningene for å redusere næringens klimaavtrykk. I begrunnelsen skriver juryen videre: «Klimaprisen tildeles prosjekterende rådgiver og utførende entreprenør på Storgata i Lillestrøm, som ut ifra gitte forutsetninger har funnet innovative og bærekraftige løsninger for massehåndtering, noe som vil kunne gi stor spredningseffekt på lignende prosjekter i det ganske land.»

Et eksempel til etterfølgelse

I foredraget: «Hvordan dokumentere grønnere VA-infrastruktur og redusere kostnader?», under VA-dagene på Gardermoen i april, brukte administrerende direktør i Basal AS, Geir Sogge Johnsen, prosjektet i Lillestrøm som et eksempel på hvordan VA-arbeid bør gjennomføres. Samtidig som oppmerksomheten rundt maskinparkens drivstoff-type er stor, er fotavtrykket fra massehåndtering skyhøy. Nettopp dette problemet adresserte Geir Sogge Johnsen da han beskrev hvordan betongrør- og kumprodusenter tar samfunnsansvar og har verktøy som skal til, for å gjøre dokumenterte miljøberegninger.

Basal og miljøpris til Fotrørprosjekt Lillehammer
Administrerende direktør i Basal AS, Geir Sogge Johnsen, viste til prosjektet i Lillestrøm som et eksempel på hvordan VA-arbeid kan gjennomføres med lavere fotavtrykk. På bildet vises et strekk av Skjævelands Fotrør.

Fordeler med fotrør

Isachsen Anlegg begynte gravearbeidene i Storgata like etter grunnlovsdagen i mai 2021, og jobben skal være gjennomført i løpet av høsten 2022.

Anleggsfolkene arbeider seg fremover kvartalsvis, og stenger og gjenåpner gateløp etter hvert. VA-arbeidene består i å erstatte en gammel fellesledning (AF-ledning) med en ny. I dette er to hovedutfordringer: Eksisterende ledningsnett er fortsatt i bruk. Og fallet på ledningen er lavt, ikke mer enn 20 cm fall på 750 meter ledning.

Skjæveland VA anl Lillestrøm 14
Fotrør muliggjør i langt større grad bruk av stedlige masser til sidefylling og beskyttelseslag.

Bedre dynamikk

Den første utfordringen løses ved at den nye AF-ledningen monteres ved siden av den eksisterende. Så benyttes Fotrør med V-form fra Skjæveland Gruppen, for å løse utfordringen med lite fall.

Fotrør benyttes blant annet til kombinertledninger samt overvannsledninger med lite fall og varierende vannføring. Den innvendige V-formen i røret forebygger sedimentering og gir renere rør. Å bruke Fotrør har også effekt ved liten overdekning.

– Den solide foten gjør at vi kan grave mindre og fortsatt opprettholde samme stabilitet, sier Øyvind Ørbeck Mo, som er anleggsleder på prosjektet for Isachsen Anlegg AS.

Skjæveland VA anl Lillestrøm 7
Maskinfører Petter Hast Buringrud bekrefter at det er trangt båder i grøfta og i sentrumsgatene.

Gjenbruksmasser

– I utgangspunktet er dette et prosjekt hvor det ville vært naturlig å benytte ordinære DN 600 rør gjennomgående. Men V-formen i fotrørene gir økt flow på vannstrømmen og bedre strømningsteknikk. Samtidig gjør profilen og oppbygningen av fotrørene at de er meget sterke, og at kravet til stabilitet blir opprettholdt også om en velger å avvike fra standarden på omfyllingsrør, beskriver lederen for anleggsarbeidet i Storgata.

Blant argumentene for Fotrøret er at den krevende omfyllingen og komprimeringen rundt nedre kvartsirkel, ligger integrert i røret, slik at dette derfor ikke lenger må utføres som en egen aktivitet. Resultatet er besparelser i utførelse, og eliminering av faren for uhell ved komprimeringen. Fotrørene åpner også for bruk av stedlige masser, eller grovere maskinpukk, i langt større utstrekning enn ved sirkulære rør. Økt bruk av stedlige masser gir store kutt i fotavtrykket fra hele prosjektet. Fundamenttykkelsen i røret kan i noen tilfeller også reduseres, grunnet den store bæreflaten røret har.

Avgjørelsen om at Skjævelands Fotrør skulle benyttes i Storgata, ble tatt av de prosjekterende.

Vant gjennom gjenbruk

Nå har dere som entreprenør vært med på å vinne en miljøpris for Storgata-prosjektet. Hvordan oppleves det?

– Det er ganske bra å kunne bidra til å nå miljøkrav, spesielt et det fint når utslippsreduksjonen ikke er knyttet til el. som drivstoff. Dette prosjektet vant fordi de prosjekterende har tatt i bruk andre løsninger enn det som ligger i standardkonseptet. Her har det blant annet vært gjenbruk av gravemasser fra a til å, svarer Isachsen, anleggsleder for prosjektet.

Skjæveland VA anl Lillestrøm 1
Thomas Pettersen, Hans Ola Sletten og Terje Kjetil Gillebo er blant Isachsen Anleggs folk på prosjektet.

Fornøyd med prosessen

Til selve sammenkoblingen av rørene har entreprenøren benyttet et sammenkoblingsskrev. Dette har, ifølge ham, vært nøkkelen til suksess. En annen nøkkel til suksess er nok god planlegging. Øyvind Ørbeck Mo forklarer at det som vanlig er noe styrete å grave i sentrum. Likevel har de klart å løse problematikken.

Inge Furenes, kategoriansvarlig for Vann- og avløp i Skjæveland Gruppen, har ledet prosjektet fra rør-produsentens side. Han er fornøyd med at entreprenøren bruker trepartskjetting til montasjen, og understreker at selskapet er glade for og stolte over at bedriftens rør ble valgt til prosjektet.

– Det har vært noen utfordringer underveis, men sammen med anleggets utmerkede og proffe stab har vi løst disse fortløpende. Også for oss har det vært givende å få være med på dette spennende prosjektet, beskriver Furenes.

Fakta

Skjæveland Gruppens leveranser til Isachsen Anlegg AS i Storgata-prosjektet er i hovedsak ca. 540 lm DN1200 mm Fotrør med innvendig V-profil, samt 18 stk. DN1600 mm tilhørende kummer.

Skjævelands Fotrør med innvendig V-profil i dimensjonen DN1200 mm.

Fakta

Skjæveland Gruppen har som eneste produsent i Norge valgt å satse på Fotrør. Rørene produseres med valgfri innvendig profil, O eller V. I Storgata-prosjektet ble det valgt V-profil, som har svært gode selvrenseegenskaper ved lav vannføring.

Andre fordeler ved Fotrør er:

  • Kostnadseffektiv og trygg installasjon.
  • Øvre fundament (nedre kvartsirkel) er integrert i røret.
  • Muliggjør i langt større grad bruk av stedlige masser til sidefylling og beskyttelseslag.
  • Kompatible med Basal ig-rør.
  • Fotrør leveres i dimensjonene DN 800 mm til og med DN 2400, i begge profilleveranser.