Tung kvalitet: SG oljeutskiller

Det er krav om oljeutskiller for alle virksomheter som slipper ut oljeholdig avløpsvann. Skjævelands nyutviklede oljeutskillere har koalecensutskiller Klasse 1, de er robuste, brukervennlige og oppfyller alle definerte krav.
Konseptmodell SG oljeutskiller NS10 DN1200 konseptmodell
Tekst: Inger Anita Merkesdal

Oljeutskillere holder tilbake partikler som olje og bensin, og hindrer disse i å bli ført videre via spill- og overvannsledninger. I renseanleggene kan disse forurensningen forstyrre den biologiske prosessen. Ført videre i vannmiljøet vil partiklene forurense jordsmonn, vassdrag, grunnvann og havet.

Til ethvert formål

Grunnvann og ugunstige grunnforhold kan være en utfordring ved montasje av tanker og utskillere. Takket være betongens tyngde, vil oljeutskillerne av betong stå støtt. Soliditeten gjør i tillegg at betong-oljeutskillerne tåler vekten av veitrafikk. Det har stor betydning for fleksibiliteten og arealdisposisjon.

Skjæveland oljeutskillere av betong produseres for montasje i verksteder, industri og alle former for bilpleie-bedrifter, inkludert vaskeanlegg med bilvaskemaskin og selvvaskeplasser. Oljeutskillerne fra Skjæveland benyttes også til rensing av overvann, på parkeringsplasser, i tunneler og andre areal.

Skjæveland oljeutskiller NS10 DN1200 konseptmodell
Konseptmodell: Skjævelands oljeutskiller leveres med dokumentasjon og oppdatert FDV.

Lavt fotavtrykk

Blant fordelerne med oljeutskillerne av betong, er at de monteres i stedlige masser. Takket være betongens soliditet er det ikke behov for innfylling med fine masser først. Bruk av stedlige masser reduserer utslipp til masseproduksjon og -transport, kutter kostnadene og øker tempoet på selve montasjearbeidene.

Utskilleranlegget skal plasseres i nærheten av forurensningskilden. Det skal plasseres i et område som er godt ventilert og som har enkel tilkomst for tømming, rengjøring og vedlikehold. Sandfangskum skal monteres oppstrøms oljeutskiller. Eventuell prøvetakningskum monteres nedstrøms utskillerkummen. For øvrig varierer kravene knyttet til montasje av oljeutskiller fra kommune til kommune. Det er viktig å forholde seg til de lokale bestemmelsene.

Funksjon og FDV

Skjæveland oljeutskiller separerer lette væsker fra vann i henhold til NS-EN 858-1 Utskillere for lette væsker (for eksempel olje og bensin). Systemet er designet for separering av hydrokarboner av mineralsk opprinnelse. Oljeutskilleren oppfyller kravene til en klasse I utskiller, som tilsvarer en restkonsentrasjon lavere enn 5 mg olje per liter vann i henhold til testprosedyre fra NS-EN 858-1. Ytelsen er dokumentert av filterleverandør.

Skjæveland oljeutskiller leveres i 4 ulike størrelser: NS10/15/20 og 30. NS beskriver nominell størrelse i henhold til dimensjonering i NS-EN 858-2.

Utskillere for lette væsker (for eksempel olje og bensin). Ved best mulige driftsforhold tilsvarer nominell størrelse utskillerens maksimale kapasitet i liter/sekund, det vil si NS10 er dimensjonert for 10 l/s.

I de fleste tilfeller består rensesystemet av et sandfang oppstrøms oljeutskilleren. Skjæveland oljeutskiller har integrert prøvetakningspunkt. I noen tilfeller kan det være ønskelig med separat prøvetakningskum nedstrøms oljeutskiller. Unntaksvis kan oljeutskilleren benyttes som en selvstendig enhet uten sandfang, dersom vilkårene for dette er til stede (ref. NS-EN 858-2 Utskillere for lette væsker (for eksempel olje og bensin)).

Skjæveland oljeutskiller leveres med dokumentet som beskriver forvaltning, drift og vedlikehold (FDV).

FDV-dokumentasjonen er utformet for å gjøre det lettere å vedlikeholde og ivareta Skjæveland oljeutskiller gjennom produktets levetid, og er utarbeidet i henhold til SN/TS 3456:2018, Dokumentasjon for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling for bygninger.